CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

  03. 09. 2018 | Vložil: Zástupkyně ředitelky  Mateřská škola „Kvítek“ byla uvedena do provozu 9.3.1979. Je součástí příspěvkové organizace Mateřské školy Chomutov, jejíž zřizovatelem je Magistrát města Chomutova.

  PROVOZ MŠ „KVÍTEK“ je od 6.00 – 16.00 hod

  Najdete ji na sídlišti Písečná v komplexu 3 budov MŠ, MÚSS, DS. Do naší MŠ se můžete dopravit MHD, trolejbusem např. č.33, 34, 25, autobusem č.1, 2.
  V těsné blízkosti budovy se nachází dvě parkoviště jako součást sídlištní zástavby. Přímý vjezd k budově je povolen jen zásobovacím vozidlům.

  V současné době jsou otevřeny 3 třídy o kapacitě 75 míst. Škola byla pojmenovaná podle loga „Kvítek“. Tento název symbolizují 3 květiny, které mají jednotlivé třídy ve svém znaku. Chod naší školy je od 6.00 – 16.00 hod, který každý rok vyhodnocujeme, vycházíme vstříc rodičům s ohledem na potřebu dětí trávit dostatek času v rodinném prostředí.

  Název tříd:
  1.třída : ,,U POMNĚNKY"
  2.třída : ,,U PAMPELIŠKY"
  3.třída : ,,U ZVONEČKU

  V prvním nadzemním podlaží se nachází 1.třída, jejíž součástí je herna, stálá ložnice, sociální zařízení, šatna. Dále se v přízemních prostorách nachází školní kuchyně s příslušnými skladovými prostorami, škrabárna, místnost pro vzduchotechniku, sociální zařízení a šatna pro kuchařky, šatna pro domovnice, prádelna, sušárna s mandlem, skladové prostory, úklidové komory.
  V druhém nadzemním podlaží je zřízena 2. a 3.třída. Druhá třída je vybavena hernou, stálou ložnicí, šatnou, sociálním zařízením. Třetí třída hernou – tělocvičnou, ložnicí – výtvarný ateliér, dramatická místnost, šatnou, sociálním zařízením.

  Kancelář zástupkyně ředitele školy se nachází též v prvním patře přímo naproti hlavnímu schodišti.

  Součástí školy je školní zahrada, která je vybavena pomůckami podporující všestranný rozvoj dítěte.

  Motto: „Uvíjíme věneček ze všech našich kytiček“

  Vezme se dvanáct měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti.
  Každý měsíc se rozdělí střídavě na 28 –31 dílků, takže vystačí na celý rok.
  Potom se každý den upraví tak, že se vezme porce důvěry, jedna dávka poctivé práce, dvě dávky dobré nálady, přidají se dvě vrchovaté lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko taktu a špetka trpělivosti.
  Takto připravený pokrm se ozdobí kytičkou pozornosti a podává se s milým úsměvem a dobrým přátelským slovem.

  Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.


  OTEVŘENÍ MŠ KVÍTEK PO REKONSTRUKCI

  15. 03. 2018 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  DNE 3. 4. 2018 ZAHAJUJEME VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ KVÍTEK.

  NADÁLE TRVÁ PROVOZNÍ DOBA OD 6,00 - 16,00.

  ZATEPLENÍ BUDOVY BUDE POKRAČOVAT JIŽ ZA PROVOZU MŠ,
  PROSÍME O VĚTŠÍ BEZPEČNOST.

  TĚŠÍME SE !!!

  DĚKUJEME VÁM ZA TRPĚLIVOST A POCHOPENÍ!!!!!!!!

  KOLEKTIV MŠ KVÍTEK  INRORMACE K REKONSTRUKCI MŠ

  21. 02. 2018 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Vážení rodiče!
  Rekonstrukce MŠ Kvítek stále pokračuje. Provádí se vnitřní úpravy celé budovy. Pokud rodiče, kteří uplatnili úlevu po dobu rekonstrukce potřebují MŠ, mohou úlevu zrušit a nastoupit do MŠ Zahradní. Zde nadále probíhá předškolní výchova. Děti jsou se svými učitelkami z MŠ KVÍTEK.

  Jestliže se bude rekonstrukce chýlit ke konci, ihned Vám předáme informace na webových stránkách.


  Prosíme Vás o pochopení a spolupráci.
  Děkujeme
  Zaměstnanci MŠ Písečná
  Oznámení pro rodiče - POSTUP REKONSTRUKCE MŠ

  08. 11. 2017 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Stavba byla zhotoviteli předána formou a za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo Zápisem o předání a převzetí staveniště – pracoviště dne 14.8.2017. Zhotovitel zahájil stavbu dle schváleného harmonogramu prací na realizaci zateplením nového střešního pláště, stavbou lešení pro zateplení obvodového pláště a výměnu oken. V první polovině měsíce září byly vyrobeny okna a dveře pro jejich následnou montáž. Montáž oken byla plánována v souběhu s postupným vyzdíváním meziokenních vložek. Pro upřesnění časového postupu demontáže, vyzdívky a osazení oken po jednotlivých sekcích, byla provedena demontáž jedné meziokenní vložky s tím, že konstrukci meziokenních izolačních vložek (dále jen MIV) tvoří dřevěný obvodový rám, desky uzavírající tepelně izolační vrstvu a vnější povrchová úprava, která je z posmaltovaného trapézového plechu.
  Vnitřní plochu MIV tvoří cementovláknitá deska tloušťky 13 až 20 mm, přibitá k rámu, přičemž styčná plocha je vyplněna těsnícím tmelem. Plocha uzavírající izolační vrstvu z vnější strany je provedena z cementovláknité desek tloušťky 10 až 13 mm. Celková tloušťka MIV je cca 80 mm.
  Tepelně izolační vrstva je silná 40 mm a tvoří ji minerální vata.
  Před zahájením demontáže MIV byly odebrány vzorky materiálů z konstrukčních desek meziokenních vložek. Z výsledků provedených zkoušek shrnutých v Protokolu o zkouškách č. 99/2017/LTH ze dne 17.8.2017 (viz příloha tohoto dokumentu) vyplývá, že materiál MIV obsahuje, když jen v malém množství, azbestová vlákna. Protokol o zkouškách byl předán a projednán s KHS Ústeckého kraje, územní pracoviště Chomutov, přičemž ze strany KHS byl potvrzen požadavek na dodržení těchto podmínek:
  a) před zahájením prací s materiály s obsahem azbestu musí být, v souladu s ustanovením § 41 „zákona č. 258“, zasláno hlášení na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Hlášení musí být zpracováno v souladu s požadavky § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 432“);
  b) při provádění prací s materiálem obsahujícím azbest musí být dodržovány požadavky § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 361“);
  c) při provádění prací s materiálem obsahujícím azbest nesmí být vnitřní prostory objektu č. p. 5072 nadlimitně ovlivňovány hlukem i prachem. Stejný požadavek se týká i ochrany venkovního okolí objektu č. p. 5072;
  d) po ukončení prací s materiály obsahujícími azbest; resp. před uvedením stavby do trvalého užívání musí být měřením prokázáno dodržení limitních koncentrací azbestových a minerálních vláken v ovzduší pobytových místností. Pro zahájení užívání stavby tak bude předložen protokol z měření koncentrace azbestových a minerálních vláken v ovzduší vnitřního prostředí pobytových místností. Měření bude provedeno v č. m. 1.12 (Herna), v č. m. 1.15 (Kuchyně), v č. m. 2.14 (Ložnice), a v č. m. 2.17 (Herna). Hodnocení výsledků měření bude provedeno podle ustanovení vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 6“), a její Přílohy č. 2.
  Z toho vyplývá, že odstraňování MIV musí být provedeno oprávněnou odbornou firmou, která musí v rámci přípravy a realizace prací splnit veškeré zákonné podmínky pro práci a nakládání s azbestem.
  Během provádění stavebních prací odstraňování a likvidace MIV bude provoz MŠ přerušen.
  Před zahájením prací bude provedeno měření koncentrace azbestových a minerálních vláken v ovzduší pobytových místností objektu. V návaznosti na podmínky závazného stanoviska KHS budou měření provedena v místnostech 1.12 (herna), 1.15 (kuchyně), 2.14 (ložnice) a 2.17 (herna). Hodnocení výsledků bude provedeno podle ustanovení vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní pobytové místnosti některých staveb (Poznámka: Měření byla provedena Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, výsledky měření nebyly v době zpracování tohoto dokumentu zatím k dispozici).
  Po odstranění a likvidaci MIV budou měření v uvedených místnostech opakována. Protokol s výsledky měření bude předložen před zahájením užívání KHS.
  Odstraňování MIV bude probíhat v kontrolovaných zónách. Zóny zasahují cca 1,5 m dovnitř objektu. V místnostech, kde jsou v současné sobě koberce, budou příslušné plochy koberců odstraněny. S ohledem na stáří koberců a s ohledem na skutečnost, že jsou k podkladu přilepeny, bude nutné provést náhradu těchto koberců, a to v částečném nebo úplném rozsahu. Dle hygienických požadavků pro MŠ bude náhrada provedena doporučeným typem PVC krytiny.

  Z TOHOTO DŮVODU BUDE NADÁLE PROBÍHAT PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA V MŠ ZAHRADNÍ, KDE JSOU DĚTI SE SVÝMI UČITELKAMI.

  Prosíme Vás o pochopení a spolupráci.
  Děkujeme
  Zaměstnanci MŠ Písečná a Bc. Irena Kopecká, ředitelka školy


  Rekonstrukce MŠ

  14. 08. 2017 | Vložil: Ředitelka

  Vážení rodiče,

  od 14. 8. 2017 do 15. 11. 2017 bude v mateřské škole Písečná 5072 probíhat komplexní rekonstrukce (nová vzduchotechnika, zateplení střechy, výměna oken, vnitřní povrchy obvodových stěn, montáž dveří, vybudování nového hlavního vstupu do MŠ, zateplení fasády, provedení nových okapových chodníků, výmalba celé budovy, konečné terénní úpravy).

  Z tohoto důvodu máme pro Vaše děti připraveno náhradní umístění v nedaleké mateřské škole - Zahradní 5185. Děti budou převedeny s jejich paní učitelkami do uvolněného pavilonu B. Předškolní vzdělávání je pro všechny děti zajištěno v plném rozsahu jako v kmenové škole.

  Zákonní zástupci, kteří by si chtěli během rekonstrukce školy ponechat děti v domácí péči a nemají děti starší pěti let (povinná předškolní docházka), mohou požádat o individuální osvobození z úplaty za předškolní vzdělávání.

  Dne 4. 9. 2017 proběhne slavnostní zahájení školního roku ještě v MŠ Písečná. Prosíme, dostavte se do 8,00 hodin. Budete informováni ohledně rekonstrukce a přesunu dětí do náhradní MŠ Zahradní.

  Prosíme Vás o pochopení a spolupráci.
  Děkujeme
  Zaměstnanci MŠ Písečná a Bc. Irena Kopecká, ředitelka školy
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1233 45%
  Podle jejího zaměření. 769 28%
  Podle jiného kritéria. 733 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Kvítek
  Písečná 5072
  430 04 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Gabriela Ritschelová
  Tel.: 474 659 962
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2019 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít