MŠ Zahrádka - Kundratická

Jsme zapojeni do projektu


  ŠVP PV MŠ ZAHRÁDKA

  18. 03. 2016 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Naše motto: " Ze zahrádky do světa,
  nejde žádný popleta.
  Jdou tam naši kamarádi,
  co se učí velmi rádi.
  Jak se máme v světě chovat,
  budeme si pamatovat.
  Zkoumat jdeme celý svět,
  táto, mámo a to hned.

  ŠVP PV je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání.
  Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také vidět a osahat si. Naše škola je zaměřena na enviromentální výchovu, kdy porozumění této problematiky často volíme formu dramatizace.

  Dlouhodobým cílem environmentální výchovy je, aby se dnešní děti – až dospějí – rozhodovaly pro přírodu (proenvironmentálně). Čili rozvíjet takové jejich kompetence, které směřují (převážně k budoucímu) zodpovědnému proenvironmentálnímu chování. Úkolem environmentální výchovy v MŠ je především děti řádně motivovat, rozvíjet jejich environmentální senzitivitu, seznámit je se základními ekologickými zákonitostmi a také se základními výzkumnými dovednostmi. Vhodné prostředí MŠ rozvíjí osobnostní charakteristiky pro budoucí proenvironmentální chování a poskytuje základ přirozenému celistvému rozvoji dítěte Zásadní pro rozvoj environmentální senzitivity je přímý a hojný kontakt s přírodou, resp. s jejími jednotlivými, konkrétními součástmi. Děti získávají přirozeně velké množství podnětů a zkušeností, působících harmonický rozvoj. A prožívají v přírodním prostředí hezké chvíle. Ty je nutné vhodným způsobem zpracovat, aby se z nich staly zapamatované zážitky. Proto se děti učí prožitky v přírodě reflektovat, v MŠ vyprávět a výtvarně zpracovat. Proto porovnávají vlastní příběhy s příběhy ostatních dětí, dospělých osob nebo s příběhy z knih či se slovy písniček. Proto si prožitky připomínají prostřednictvím výstavek, nástěnek. Děti jsou denně nejméně dvě hodiny venku, a to na vhodně koncipované školní zahradě nebo ve vhodně vybraném přírodním prostředí. Učí se od přírody, poznávají vhodně vybrané konkrétní živé tvory a konkrétní biotopy (z okolí MŠ či domova dítěte).
  Děti pečují za pomoci dospělé osoby (učitelky, uklízečky) o něco živého (květinu, záhonek, krmítko). Učí se živé tvory netrápit, neobtěžovat, kořenový systém rostlin a podhoubí hub neničit. Děti poznávají historii krajiny v okolí MŠ, oslavují významné události (např. jubilea, narozeniny, Den Země, otevírání studánek) tak, aby se při oslavách rozvíjel jejich vztah k přírodě.
  Osvojují si úctu k životu v jeho různých formách a stálém obnovování růstu, rození či plození a zániku.
  Prožívají pěkné vztahy s vrstevníky. Vedeni příkladem kamaráda překonávají případné obavy z přírody a jejích součástí. Nebo jsou naopak příkladem jinému. Naslouchají příběhům o přírodě z vhodně vybraných dětských knížek nebo i příběhům dospělých osob – dobrých vypravěčů o přírodě. Osvojují si etiketu posluchače. Učí se vyprávět své vlastní zážitky z přírody. Zpívají písničky o přírodě, naslouchají hudbě o přírodě, učí se naslouchat zvukům přírody a rozeznávat je - zpěv ptáků, praskání šišek, bzučení, šumění apod. Poznávají přírodní zákony přirozeně formou vlastní zkušenosti. Za pomoci dospělé osoby si děti příležitostně připomínají zážitky z přírody pomocí nástěnky s fotografiemi a kresbami, popř. pamětních krabic s kamínky a dalšími drobnostmi z vycházek či pobytů.
  Děti si uvědomují, že pocit štěstí není jen materiální podstaty, ale že může přicházet skrze příjemné prožitky a přátelství, zažívají legraci. Realizace EV není nudná a nepříjemná, vychází z iniciativy a potřeb dětí. Mají možnost projevovat aktivitu, zvídavost, tvořivost, učí se objevovat.
  Pedagogové vytváří obohacené prostředí, aby se některé děti zabavily samy a soustředěná pozornost mohla být věnována individuálně. Děti hrají vhodné hry, prosociální hry s přírodní tematikou nebo přímo v přírodě. Aktivity dětí jsou vhodným způsobem dospělou osobou kontrolovány tak, aby nedošlo ke zranění, ale zároveň nebyla jejich činnost nezdravě omezována. Mají dostatek informací o bezpečných způsobech pohybu a pobytu venku.
  Děti jsou vedeny k samostatnosti - sebeobsluze a k zodpovědnosi samy za sebe. Učí se chránit samy sebe před nepříznivými dopady znečištěného životního prostředí - kouř cigaret, výfukové plyny, velký hluk, oslnivé světlo apod. Uvědomují si souvislost mezi kvalitou životního prostředí a zdravím člověka.
  Při aktivitách rizikových (např. posezení u ohně, náročnější sportovní aktivity) je zajištěn dostatečný dozor.
  Informace a poznatky předávají pedagogové prostřednictvím vhodných didaktických metod (názoru, maňásky či hrou na nápodobu). Věcně zjednodušují a používají pro předškoláka srozumitelnou řeč. Vybízí dítě, aby na informace reagovalo vyjádřením vlastního názoru získaného zkušeností.
  Děti poznávají cesty získávání informací - encyklopedie, výukové DVD, internet, seznamují se s vhodně vybranými modelovými živočichy, rostlinami a houbami. Poznávají environmentální zákonitosti, např. závislost zvířat i rostlin na prostředí. Postupně a přiměřeně poznávají vhodně vybrané české i světové biotopy a jejich obyvatele.
  Seznamují se s tím, že potraviny jsou připravovány z rostlin, živočichů či hub, tedy že to jsou produkty z přírody, uvědomují potravní vztahy. Vnímají sezónní i krátkodobé změny a přizpůsobují jim aktivity.
  Seznamují s životem jiných kultur např. Indiánů, Eskymáků. Vyzkoušejí si některé jejich nástroje, techniky a styly života. Uvědomují si závislost stylu života lidí na podmínkách životního prostředí. A sounáležitost lidí na naší planetě.
  Rozvíjíme u dětí výzkumné - badatelské dovednosti, a to formou nabídky pro děti se zájmem o tento typ činností. Dítě se seznamuje se svými smysly a jejich čidly a učí se je využívat k pozorování či k experimentování. Poznávají základní nástroje pozorování a měření. Učí se i základům experimentu - odhad, ověření.
  Dostávají podněty pro hmat, sluch, chuť, čich, tj. nejen pro zrak. Učí se poznávat svět všemi smysly, mají dostatek příležitostí k manipulaci s vhodně vybranými pomůckami a nástroji. Pod vlídným dozorem dospělé osoby se účastní experimentů. Zažívají oceňování vlastních objevů od dospělé osoby, je jim formou nabídky umožněno učit se základům vědeckého pozorování.
  Získávají informace z prostředí či krajiny, vnímají přírodu a přírodní procesy v delších časových úsecích.
  Učí se sebeobsluze. V rámci svých možností se podílí na práci na zahradě nebo ve třídě. Přiměřeně se podílejí na práci pro přírodu. Tvoří a pracují při výtvarných činnostech s přírodninami. Vyrábějí z přírodních materiálů. Podílejí se na úpravách okolí MŠ - hrabání listí – zúčastní se brigády s rodiči. Mají možnost podílet se na přípravě pokrmů – ovocné a zeleninové saláty. Šetří potravinami, i když jich je nadbytek.
  Uvědomují si, že potraviny, léky a mnohé užitečné předměty jsou přírodního původu.Uvědomují si, že všechno kolem nich je z přírodních zdrojů, které nejsou obnovitelné.
  Učitelka je, hned po rodičích a prarodičích, nejvýznamnější osobou, která může ovlivnit kvalitu a efektivitu environmentální výchovy.
  Metody práce:
  - upřednostňuje vlastní práci s dětmi, před návštěvami
  ekocenter a návštěvami lektorů ve třídě
  - poskytuje dětem věcně správné, vhodně zjednodušené a
  zajímavě podané informace
  - nebojíme se přiznat, že něco nevíme nebo neznáme,
  ukážeme dětem postup, jak informace vyhledat
  - respektujeme individuální zvláštnosti osobnosti i vývoje
  každého dítěte, děti nepřetěžujeme
  - podporujeme zvídavost, oceňujeme aktivitu a tvořivost dětí
  - zapojujeme děti do společné práce
  - zapojujeme rodiče, popř. seniory či veřejnost do života MŠ hr
  - komunitní kruh
  - prožitkové učení
  - kooperativní učení
  - situační učení
  - diskusní kruh
  - logopedická prevence
  - řízené činnosti
  - řízené pohybové činnosti
  - zdravotní činnosti
  - spolupráce s veřejností
  - spontánní činnosti
  - pozorování a experimentování
  - spontánní socializační činnosti
  - slavnosti a zábavy školy
  - škola v přírodě
  - výlety
  - hra

  Mateřská škola je zapojena do projektů:
  NECHCI KAZY - děti si po obědě čistí zoubky a tím je vedeme k prevenci zubních kazů
  ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU - děti se seznamují s různými profesemi a povoláními formou návštěv na zajimavých pracovištích, návštěvou některých rodičů v MŠ a jejich představením své profese, ale i dramatizací některých již netradičních řemesel
  ZDRAVÁ ABECEDA - vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a to zdravou stravou v MŠ, která je vždy připravována z čerstvých potravin, ale i nabídkou pohybových a sportovních vyžití - základy bruslení, předplavecký výcvik, lyžařský kurz, škola v přírodě.

   Nabídkou každodenních činností zaměřených na enviromentální výchovu vedeme děti k samostatnému myšlení, pozorování a experimentování. Vyvážeností řízených a volných činností je nabádáme k řešení problémů.
   Formou tvořivé dramatiky je zapojujeme do dění, tak aby si uvědomily sebe sama jako součásti společnosti a přírody s její barevností a rozmanitostí, aby dokázaly vyhodnotit své chování a jednání se všemi důsledky, které to přináší.
   Hrou s enviromentálním zaměřením vedeme děti k jednání a projevům, které jim umožní zapojit se do společnosti jako individuální osobnost

  Filosofii součásti MŠ ZAHRÁDKA je:
  V profesionálním, esteticky podnětném a láskyplném prostředí naší MŠ, s ohledem na individualitu každého jedince a možnostem školy, vychovávat samostatnou, jedinečnou a sebevědomou osobnost dítěte, schopnou zvládat aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.
  Proto je nutné rozvíjet u dětí jejich fantazii, podporovat kreativitu a tvořivost v návaznosti na praktické dovednosti, psychické a fyzické schopnosti. Učit je chápat základní lidské hodnoty a přijímat je. Žít ve společnosti s jinými, zaujímat postoje k sobě i ke svému okolí, k přírodě. Proto je naším cílem v rámci enviromentální výchovy vytvořit dětem podmínky na zahradě k pěstování a starání se celoročně o jednoduché rostlin, plodiny, drobné živočichy a ptactvo.

  Školní vzdělávací program je rozdělen čtvrtletně podle jednotlivých ročních období

  BAREVNÁ ZAHRÁDKA:
  Září - Já a MŠ
  Říjen - Podzim na zahradě
  Listopad - Čarujeme s podzimem
  ZE ZAHRÁDKY DO POHÁDKY:
  Prosinec - Přijde k nám návštěva
  Leden - Zahrádka pod peřinkou
  Únor - Hurá, máme karneval
  VESELÁ ZAHRÁDKA :
  Březen - Zahrádka se probouzí
  Duben - Velikonoční zahrádka
  Květen - Maminčina zahrádka
  ZE ZAHRÁDKY DO SVTĚA:
  Červen - Hurá na prázdniny
  Červenec/srpen - Skotačení v létě

  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1342 45%
  Podle jejího zaměření. 829 28%
  Podle jiného kritéria. 795 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Zahrádka
  Kundratická 4623
  430 04 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Jana Pézrová
  Tel.: 474 624 150
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2020 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít