MŠ Kopretinka - Dostojevského

Jsme zapojeni do projektu


  Naše projekty v MŠ

  07. 03. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Naše mateřská škola je zapojena do projektů:
  - Čím budu, až vyrostu - pomoc při vstupu do samostatného života a při přípravě na budoucí povolání
  - Domestos - seznámení s hygienickými návyky
  - Recyklohraní - třídění a recyklace odpadů
  - Malý zahradník - péče o rostliny a pěstování
  - Česko se hýbe ve školách plných zdraví - podpora zdravého životního stylu a aktivního pohybu


  Podzimní blok - Barvínkův kouzelný klobouk

  07. 03. 2018 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Základní charakteristika:
  Barvínek vykouzlí barevný svět podzimu, nových dětských přátelství a nových zkušeností.
  Celý blok je zasazen do podzimního období. Seznamování s novým prostředím a novými kamarády. Pozorujeme změny v přírodě, posilujeme úctu k přírodě, uplatňujeme vlastní zkušenosti z pozorování a pobytů venku, učíme děti znát stromy, keře i plody – jejich využití, ale i jejich nebezpečí. Posilujeme sebeovládání dětí, vytváříme a ověřujeme společná pravidla soužití v novém kolektivu, rozlišujeme vhodné a nevhodné chování a jednání, vytváříme podmínky pro prosociální chování. Využíváme metody osobnostně sociální a dramatickou výchovu. Získávat poznatky o živé a neživé přírodě v podzimních dnech (počasí, podzimní plodiny apod.)
  Podzimní blok je významný především pro vytváření a zpřesňování společných pravidel soužití všech aktérů (dětí, pedagogů, provozních zaměstnanců, rodičů a ostatních příchozích) v mateřské škole. Barvy okolo nás. Staráme se o sebe – prevence onemocnění, úrazu. Seznámení se základními znaky zdravé výživy a zdravého životního stylu.

  Cíle integrovaného bloku:
  ° realizování vhodného adaptačního programu
  ° rozvíjení psychické zdatnosti
  ° rozvíjení komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
  ° posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, zadost z objevování)
  ° získávání relativní citové samostatnosti a schopnost citové vztahy vytvářet a pně prožívat
  ° stanovení pravidel chování pro společné soužití
  ° získávání nových poznatků o podzimní přírodě
  ° rozvíjení poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
  ° rozvíjení pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
  ° zachycování skutečnosti ze svého okolí a vyjádření svých představ pomocí různých výtvarných
  experimenty a pozorování dovedností a technik
  ° seznámení se s některými řemesly
  Nabídka činností:
  Prohlídka MŠ, seznámení s prostředím i personálem
  Výzdoba školy
  Společné vytvoření pravidel ve třídách
  Výtvarné vyjádření dohodnutých pravidel třídy a chování
  Tvořivá dílna s rodiči
  „Barvínkův podzim“ tvořivá dílna pro rodiče a děti, práce s přírodninami
  Návštěva Zooparku
  „Dračí stezka“
  Sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvířátka
  Vycházky do lesa
  Podzimní výstava v „Galerii pod schody“
  Experimenty a pozorování
  „Den zdravé výživy“
  Návštěva lékárny
  Návštěva výtvarné výstavy v SKKS
  Experimenty a pozorování

  Očekávané výstupy:
  - umět žít, tvořit a komunikovat s ostatními
  - dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
  - umět hovořit o životě na podzim
  - rozpoznávat a určovat charakteristické znaky podzimní přírody
  - znát základní pravidla soužití s přírodou
  - vyjadřovat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech
  - zvládat odloučení od rodičů na určitou dobu, být aktivní bez jejich podpory
  - zúčastnit se nabízených činností
  - postupně zvládat sebeobsluhy, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky
  - zvládat pohybové aktivita dle věku dítěte
  - poznat, pojmenovat řemeslnou výrobu

  Pokusy a experimenty k podzimnímu bloku: / voda, písek, sůl/
  Písečná bouře ve sklenici vody
  Obrazy z písku
  Pozorování hustoty tekutin
  Založení korálového útesu
  Pokusy s vlhkostí
  Hod předmětem do vody
  Lisování listů
  Zapouštění do vlhkého podkladu
  Barvení korálového útesu
  Zapouštění barev na filtrační papír
  Lodičky z přírodnin
  Plave či potápí se
  Rozfoukávání skvrny brčkem
  Pozorování rozmanitých tvarů listů a jejich barev.
  Pozorování rozmnožování stromů (javor, dub, buk, kaštan).
  Pozorování povrchu listu, jeho žilnatiny.
  Dramatizace - lístek chvějící se ve větru.
  Výtvarná chvilka - koláž z přírodních materiálů.
  Předmatematické představy - porovnávání velikostí, objemu, tvaru
  Pohybové aktivity - orientace v prostoru, hledání daného předmětu pomocí slovního doprovodu.


  Charakteristika školního vzdělávacího programu

  07. 03. 2018 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  ŠVP PV je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik vidět a osahat si.

  Hlavním symbolem součásti školy je „Kopretina“, která prolíná většinou činností. Motivuje děti při spoluvytváření prostředí školy, podílí se na získávání dovedností, vědomostí, postojů a hodnot všech dětí i dospělých. Školní vzdělávací program naší součásti je zaměřen na tělesnou výchovu a jako kompenzace se věnujeme výtvarné výchově a preferuje prožitkové učení. Společníkem „Kopretinky“ se stává kouzelník Barvínek, který se bude společně s dětmi věnovat správnému životnímu stylu, estetice pohybu a bude spoluvytvářet prostředí a výzdobu školy. Výtvarné práce zakončující vzdělávací bloky, jsou vystavovány v „Galerii pod schody“.
  Barvínek děti zavede na zimní stadion v Chomutově, kde se seznámí s technikou bruslení. Pěstuje se v dětech kladný vztah ke sportu, sportovní chování, rozvoj fyzické zdatnosti.
  V souladu se zaměřením součásti MŠ, jsme navázali spolupráci se ZUŠ, přibližujeme dětem ilustrátory dětských knih. Tím rozvíjíme estetické vnímání, cítění a prožívání.

  Počítačová gramotnost je rozvíjena ve třídě předškolních dětí, kde máme z projektu KidSmart počítač, na kterém na základě společně vytvořených pravidel pracují s naučnými programy. Počítač je využíván především při odpoledních klidových činnostech.

  Jazyková gramotnost v naší součásti školy zahrnuje seznamování s cizím jazykem formou spolupráce s gymnáziem- projektové dny zaměřené na určitou zemi, besedy s rodiči jiné národnost, poslechem písní s odlišným jazykem.

  Čtenářská gramotnost je realizována spoluprácí s SKKS, při které děti navštěvují knihovnu, je jim nabízena možnost využití „Knihánka“ (členství v knihovně) a účastní se přednášky, kde jsou hravou formou seznamovány s knihami a zacházením s nimi, kde je volný přístup ke knihám. Při vhodných organizačních momentech jsou dětem předčítány literární texty.

  Předmatematická gramotnost v sobě zahrnuje mnoho schopností, dovedností, které jsou předpokladem ke zvládání učiva matematiky. Finanční gramotnost u dětí rozvíjíme, aby plně rozumělo a v praktickém životě umělo používat pojmy, které vedou k porovnání, srovnání a posléze vytvoření představy množství, k abstraktnímu myšlení.

  Přírodovědnou a technickou gramotnost naplňujeme hlavně při pobytu venku. Vycházkami do chomutovského zooparku děti pozorují život zvířat, faunu.

  Zapojují se do projektů pro děti předškolního věku, které se pořádají v lesoparku a děti mají možnost experimentovat, pozorovat a získávat vědomosti a dovednosti formou prožitkového učení. Seznamování dětí s povoláním rodičů v souladu s projektem: „Čím budu“. Rozšiřovat dětské povědomí o svět techniky, který ho oklopuje a rozvíjí. Přiblížit dětem profese
  a budoucí povolání exkurzemi, cílenými vycházkami s pozorováním, pořádání zajímavých besed např. s rodiči.

  Úkolem environmentální výchovy v MŠ je především děti řádně motivovat, rozvíjet jejich environmentální senzitivitu /vnímání/, seznámit je se základními ekologickými zákonitostmi a také se základními výzkumnými dovednostmi.

  Škola pokračuje v projektu„Kopretinková zahrádka“, který nabízí dětem seznámení s prací na zahradě, pozorování, zkoumání a experimentování s přírodními materiály, rozvíjení estetického vnímání a seznamování s netradičními výtvarnými technikami při pokusech.
  Pedagogický sbor podporuje tvořivost a aktivity dětem blízké.


  Jarní blok - Barvínkova radost

  07. 03. 2018 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Základní charakteristika:
  Radovat se budeme spolu s Barvínkem z voňavé, čerstvé přírody.
  Základem tohoto vzdělávacího bloku je radost z probouzející se přírody, nového života, zelenající se přírody, kvetoucích stromů, svátků jara, jarních tradic. Učíme děti lidová říkadla, písničky a básničky o jaru. Vedeme děti k ohleduplnosti k přírodě, starání se o zahrádku. Patří sem i láska k rodině, příprava oslavy svátku matek, ale také radost z pohybu, reprezentace školy.
  Cíle integrovaného bloku:
  ° rozvoj úcty k životu ve všech formách
  ° rozvoj a užívání všech smyslů (vůně květin a kvetoucích stromů, krása barevnosti a svěžesti přírody, zpěv ptáků apod.)
  ° osvojení si některých poznatků, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
  ° přiblížení jarních svátků, zvyků, tradic
  ° ohleduplný přístup k přírodě, živým bytostem i věcem
  ° seznámení se s novými výtvarnými technikami
  ° rozvoj schopností vytvářet citové vztahy k okolí
  ° rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů
  ° podporování přirozené zvídavosti a zájem o poznání nepoznaného
  ° vyjadřování se prostřednictvím hudebních a hudebně – pohybových činností, zvládat dovednosti vokální i instrumentální
  ° přijímání pozitivních ocenění i svůj případný neúspěch
  ° práce ve skupině, souhra

  Nabídka činností:
  Návštěva knihovny
  Mateřinka
  Návštěva Zooparku
  Pozorování klíčení semen – vytvořit si vlastní zahrádku
  Jarní výstava v „Galerii pod schody“
  Zimní hrátky na ledě
  Pokusy a experimenty“ – tvořivá dílna pro děti a rodiče
  Sázení semen – pozorování
  Výtvarná výstava dětí z MŠ v ZUŠ
  „Vítání jara“ – výstava velikonočních bříz na náměstí v Chomutově
  Rej čarodějnic
  Besídka: ,,Den matek“
  „Cesta za potůčkem“
  „Hádankový den“
  Školní výlet


  Očekávané výstupy:
  - vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný
  - poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
  - porozumět slyšenému
  - projevovat zájem o knížky, encyklopedie
  - všímat si změn a dění v okolí
  - pomáhat pečovat o okolní životní prostředí – péče o rostliny
  - mít povědomí o širším věcném i přírodním prostředí
  - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
  - vystoupit před veřejností s písněmi a hudebně – pohybovým pásmem
  - vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
  - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
  - zaměřit se na to, co je z poznávacího hlediska důležitého, hledat vzájemné souvislosti

  Experimenty a pozorování:

  Pozorování stromů listnatých a jehličnatých opadavých a neopadavých
  Ujasnění si pojmu koloběh, střídání čtyř ročních dob
  Předmatematické představy - rytmus střídání dle určitého vzoru (např. navlékání) - střídání ročních období.
  Pohybové aktivity - hra s čárami, orientace v prostoru, upevnění předložek a příslovcí
  Setí semen
  Pozorování klíčení
  Pozorování rostlin – růst
  Pozorování pučení větviček na stromě a ve váze
  Světlo a rostliny – pokus - zatemnění
  Kouzelná mušle
  Pro šumí mušle
  Vybarvování podle znaku
  Odpařování vody
  Zkoušky rovnováhu
  Proudění vody v plastové láhvi
  Vytlačování vody
  Poznej předmět


  Zimní blok - Barvínkova rukavička

  07. 03. 2018 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Základní charakteristika:
  Díky Barvínkově rukavičce nám nebude zima při zkoumání krásy ledových květů, pozorování a starání se o ptáčky a při trénování zimních sportů.
  Tematický blok je zasazen do zimy. Vychází z českých lidových tradic a zároveň seznamuje děti s biblickým příběhem. Přináší dětem novou zkušenost s vystupováním před rodiči i veřejností, radost být obdarován i obdarovat druhého. Poskytuje prostor pro zimní radovánky, seznámení se zimními sporty, experimentováním se sněhem i ledem. V tomto bloku je také mnoho příležitostí, kdy chceme utvářet povědomí o různorodosti kulturního i přírodního prostředí na Zemi. Využívány jsou metody prožitkového učení, dramatické výchovy, objevování a experimentování, hra, spontánní i řízené činnosti.
  Cíle integrovaného bloku:
  ° přiblížení dětem atmosféry vánoc, vánoční tradice, zvyky
  ° vedení dětí k rozvíjení pozitivních citových vazeb k lidem okolo nás
  ° zapamatování si krátký text
  ° vytvoření atmosféry pro sdílení radosti a úspěchu
  ° seznámení se základními pravidly soužití se zimní přírodou
  ° pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
  ° zdokonalování pohybového rozvoje a koordinace se zaměřením na hudebně-pohybové aktivity a zimní sporty
  ° osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
  ° rozvíjení kultivace smyslového vnímání, paměti a pozornosti
  ° vyjadřování své fantazie a představivosti při tvořivých činnostech
  ° rozvoj komunikativních dovedností
  ° naučit se společenskému chování a vystupování
  ° rozvoj společenského a estetického vkusu

  Nabídka činností:
  Zimní výzdoba školy
  Mikulášská nadílka
  Návštěva „Vánočních trhů“ na Náměstí 1. Máje
  Vánoční besídky
  Zdobení vánočních stromečků na Náměstí 1. Máje
  Zdobení vánočního stromku pro zvířátka v lesoparku
  Vánoční okénko na Náměstí 1. Máje
  Třídění odpadového materiálu
  Sběrové týdny
  Zimní ekoolympiáda
  Příprava na karneval
  „Krmítkový strom“ – krmíme ptáčky
  Zimní výstava v „Galerii pod schody“
  „Čím budu“
  Experimenty a pozorování
  Nácvik Mateřinky

  Očekávané výstupy:
  - těšit se z hezkých a příjemných zážitků
  - prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítím
  - předvést naučené písně a básně, nebát se vystupovat
  - získávat poznatky o zimní přírodě, péče o volně žijící zvířata, ochrana přírody, odpadový materiál
  - rozpoznat a určit znaky zimní přírody
  - znát a umět pojmenovat některá povolání
  - mít povědomí o základních pravidlech společenského chování
  - vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit své zážitky
  - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování
  - vědomě napodobit pohyb podle vzoru, sladit pohyb s hudbou, zpěvem, vyjádřit prožitky pomocí hudby
  - vytvářet kladný vztah k pohybu, pohybovým zimním aktivitám
  - mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví (bezpečnost)

  Experimenty a pozorování k zimnímu bloku:
  Celofánový svícen- kouzelná světýlka
  Ledové ozdoby
  Tání – obarvené kostky ledu
  Pozorování změny skupenství
  Iglú z cukrových kostek
  Pozorování objemu v plastové láhvi
  Vodní vír v nádobě
  Pozorování plastové láhve – účinek tepla- zimy na deformaci
  Kresba barevnou vodou do sněhu
  Pozorování tajícího sněhu – nečistoty
  Vyšlapování stop do sněhu
  Zamražení ovoce, zeleniny za oknem
  Nasávání tekutin
  Proměny- změny tvaru / modelína – houba/
  Gumové vejce
  Barvení sedmikrásek tuší
  Sázení semen
  Pozorování klíčení
  Koloběh vody
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1652 46%
  Podle jejího zaměření. 996 28%
  Podle jiného kritéria. 959 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Kopretinka
  Dostojevského 4154
  430 01 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Jiřina Slabyhoudová
  Tel.: 474 686 349
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2021 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít