Školní vzdělávací program

  18. 03. 2016 | Vložil: Ředitelka

  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „S radostí do světa“ je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a v souladu s Konkretizovanými očekávanými výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
  V průběhu celého roku vytváříme dětem prostor pro hry, pozorování, experimentování, manipulaci s předměty, vlastní zkušenosti, poslech i vyprávění příběhů, a připravujeme další vzdělávací nabídku činností. Během získávání nových zkušeností a dovedností respektujeme individualitu jednotlivce. kde se nabízí prostor k vnímání odlišností. Protože jsme si vědomi, že děti přicházejí z rodin s mnoha zkušenostmi, získanými výchovou, rodinnou turistikou, péčí rodinných příslušníků, chceme tyto vědomosti využít při naší práci a dát jim ucelený charakter.
  Zapojujeme děti do spoluvytváření prostředí školy, motivujeme je k získávání dovedností, vědomostí, postojů a hodnot. Preferuje prožitkové učení, na základě pozorování a vlastních zkušeností.
  Rozvíjíme přírodovědnou gramotnost dětí, předčtenářskou a jazykovou, počítačovou, tělesnou i předmatematickou gramotnost.

  Pracujeme v projektu "Čím budu, až vyrostu". V mateřské škole máme vybudovány polytechnické dílny, kde se děti seznamují s různými profesemi. V této oblasti máme navázánu velmi dobrou spolupráci s rodiči a rodinnými příslušníky dětí, kteří nám chodí do MŠ prezentovat svá povolání, nebo nám zajišťují návštěvu na svém pracovišti.
  Škola nabízí dětem pestrou nabídku aktivit:: výtvarně-keramické činnosti, hru na ukulele, pěvecký sbor "Radost", logopedickou prevenci, lyžování, plavání, bruslení, zapojení do "Malé technické univerzity."
  Děti mají možmost pracovat v místní keramické dílně a svými výrobky se podílet na výzdobě školy.
  Spolupráce s rodiči, základními školami, základní uměleckou školou, zooparkem, střediskem kulturních knihovnických služeb, policií, pedagogicko psychologickou poradnou, městskou policií, kinologickým klubem a dalšími institucemi napomáhají k přípravě dětí na školu a na život ve společnosti.

  ŠVP PV je rozdělen do integrovaných bloků podle ročních období.
  Podzimní blok - Já a moji noví kamarádi
  Září: „S kamarády do zahrádky“
  V tematickém bloku „S kamarády do zahrádky“ seznamujeme děti s kamarády, paní učitelkami, provozními zaměstnanci, prostředím školy, školní zahradou a okolím. Iniciujeme společné vytváření a následné dodržování pravidel vzájemného soužití v kolektivu. Při adaptaci respektujeme individuální potřeby dětí.
  Ve vztahu k přírodě pozorujeme podzim na zahrádce – seznamujeme dětí s podzimními květinami, ovocem a zeleninou, s jejich pěstováním, sklizní i významem výpěstků pro zdraví člověka.
  Říjen: „Podzimní čarování“
  V měsíci říjnu získáváme poznatky o charakteristických znacích podzimního počasí, o podzimní přírodě v lese a na poli, seznamujeme se se zvířátky z lesa, z pole. Pozorujeme změny v přírodě, podzimní stromy, jejich plody a listy. Pozorujeme charakteristické znaky podzimu v různých ekosystémech.
  Získané poznatky vyjadřujeme rozmanitými výtvarnými technikami.
  Listopad: „Přírodní lékárna“
  V tomto tematickém bloku seznamujeme děti s lidským tělem, jeho částmi a důležitými orgány. Vedeme je k chování, respektujícímu bezpečnost a prevenci před úrazy, onemocněním. Poskytujeme dětem znalosti o základech zdravé výživy a zdravého životního stylu. Děti se orientují v pyramidě zdravé výživy. Seznamujeme se s první pomocí. Jsme zapojeni do projektu: "Nechci kazy", ve kterém vedeme děti ke správné technice čištění zoubků po každém obědě.
  Zimní blok - Já a život v zimě
  Prosinec: „Kouzelné vánoce“
  V tematickém bloku „Kouzelné vánoce‘ přibližujeme dětem vánoční zvyky a tradice,. Děti se připravují na vystoupení pro své blízké, připravují pro ně dárky, seznamují se s pocitem být obdarován – někoho obdarovat. Účastní se výzdoby a oslav ve městě. Pěvecký sbor si každoročně připravuje "Vánoční vystoupení na schodech" pro rodiče.
  Leden: „Zimní radovánky“
  Děti získávají poznatky o charakteristických znacích zimní přírody. Jsou seznamovány s péči o volně žijící zvířata a ptáky v zimě.
  Provozují zimní sporty a radovánky, jsou vedeny k čestnému a sportovnímu chování při sportovním zápolení, i mimo něj. Jsou seznamovány s bezpečnostními riziky, která společně s učitelkou vyhodnocují.
  Únor: „Hraní s pohádkou“
  Utváříme povědomí o rozmanitostech společenských událostí – karneval, divadlo, pohádky. Seznamujeme děti s pracovními profesemi, významem práce člověka pro společnost, nutností celoživotního vzdělávání. Pracujeme v projektu: "Čím budu, až vyrostu".
  Jarní blok - Já a probouzející se příroda
  Březen: „Jarní probouzení“
  Probouzející se příroda, pozorování klíčení a růst rostlin, mláďata domácích i volně žijících zvířat, určování jarního počasí, to jsou hlavní oblasti, se kterými jsou děti seznamovány v březnovém tematickém bloku. Dále jsou děti vedeny k lásce ke knihám, k literatuře. Při návštěvě knihovny jsou vedeny ke správné manipulaci s knihou a časopisem.
  Duben: „Radostné cestování“
  V jarním bloku se děti seznamují se svátky jara – velikonocemi, lidovými tradicemi, vztahujícími se k těmto svátkům. Podílejí se na výzdobě školy. Probouzející se přírodu pozorují na jarním záhonku na školní zahradě.
  Květen: „Putování za sluníčkem“
  Svátek matek, rodina i vztahy v rodině jsou jedním z témat, které jsou dětem nabízeny v měsíci květnu. Děti jsou seznamovány s částmi dne a činnostmi s nimi spojenými. Rozvíjíme vnímání všemi smysly. Děti pozorují výskyt vody v přírodě, koloběh vody, její nezbytnost pro vše živé. Přijatelnou formou se seznamují s vesmírem.
  Letní blok - Já a život v létě
  Červen: „Toulky světem“
  Letní blok je věnován především Mezinárodnímu dni dětí, děti jsou vedeny ke kamarádství s dětmi z jiných kultur, bez rozdílu barvy pleti, řeči. Seznamujeme je s městem, státem, světadílem, kde žiji. Možností cestování, poznáváním tohoto světa.
  Červenec + srpen: „Hurá na prázdniny“
  V průběhu prázdninových měsíců, kdy se snažíme nejvíce času trávit na školní zahradě se věnujeme získávání znalostí o letní přírodě a činnostech s ní spojenými. Děti jsou vedeny k soužití s kamarády z jiných součástí školy, ke kooperativním činnostem. Věnují se hrám.
  Všemi činnostmi a aktivitami směřujeme ke třem rámcovým cílům:
  1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
  2. Qsvojení hodnot
  3. Získání osobnostních postojů
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1334 45%
  Podle jejího zaměření. 826 28%
  Podle jiného kritéria. 788 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Radost
  Palackého 4057
  430 01 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Kamila Novotná
  Tel.: 474 629 584
  Provoz školy: 6:00 - 16:30 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2020 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít