Školní vzdělávací program

  16. 09. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Školní vzdělávací program (dále ŠVP) MŠ Pastelka je k nahlédnutí přímo v MŠ.

  Děti pracují podle Školního vzdělávacího programu MŠ Chomutov a ŠVP MŠ Třebízského. ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Výchovně vzdělávací činnosti máme rozděleny do tematických bloků, které se orientují podle ročních období a jsou rozděleny do jednotlivých měsíců. Integrované bloky, cíle, kompetence a výstupy jsou dále rozpracovány v třídních vzdělávacích programech a projektech.

  Hrou a integrovanými činnostmi chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle schopností, potřeb a možností. Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na rozvíjení osobnosti každého dítěte, na respektování jeho vývojových, sociálních a emocionálních potřeb.

  Program jsme nazvali - „Barevný rok s Pastelkou“. Záměrem našeho vzdělávacího programu je naučit děti správně a zdravě žít. Dbát na fyzický i psychický rozvoj, všestrannost a zdravou stravu. Utvářet v dětech potřebu sportování, která v nich zůstává a je důležitá pro další život. Naučit je obratnosti, nebojácnosti, samostatnosti, pohybovým dovednostem a také u nich rozvíjet zdravou sebedůvěru a umění řešit daný problém. Zapojit do cílevědomého utváření dětí i rodiče a nejbližší příbuzné. Snažit se o psychickou pohodu při sportu i při všech činnostech.

  Děti v naší MŠ mohou navštěvovat odpolední zájmové činnosti jako je například výuka anglického jazyka. Během roku navštěvujeme zimní stadion, kde probíhá výuka bruslení, pro rozvoj plaveckých dovedností navštěvujeme plavecký areál a pro rozvoj lyžařských dovedností mají děti možnost zúčasnit se lyžařského kurzu.

  Snažíme se o poznávání kulturního prostředí, a proto využíváme nabídky místních kulturních zařízení.

  Pro rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou. V dostupnosti máme příjemné přírodní prostředí, kam podnikáme výlety. Snažíme se děti vést k šetrnému zacházení s přírodou, a to živou i neživou. I toto je jeden z důvodů, proč sbíráme PET lahve a papír. Využíváme i dopravní hřiště, které je v blízkosti. V rámci envirinmentálních činností též přibližujeme dětem přírodu (viz. krmení kachen, návštěva v chomutovském útulku, sázení květin a dýní aj.)

  V rámci lepší adaptace dětí na prostředí ZŠ, docházíme na ZŠ ak. Heyrovského, kde se zúčastňujeme různých akcí pořádaných školou, ale také máme možnost využívat jejich tělocvičnu.

  V průběhu roku se mohou zúčastňovat rodiče akcí pořádaných mateřskou školou a v neposlední řadě v rámci lepší adaptace nově příchozích dětí mohou rodiče po domluvě navštěvovat zahradu MŠ v dopoledních hodinách (z důvodu zvyknutí si dětí na dětský kolektiv).


  Dílčí projekty MŠ související se ŠVP

  22. 03. 2016 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  • ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU
  Cílem je seznamovat děti s různými profesemi a povoláním, vytvářet povědomí o různých lidských zaměstnáních, jejich důležitosti a činnostech. Děti si tak osvojují jednoduché pracovní činnosti. Záměrem tohoto projektu je podporovat polytechnickou výchovu již u dětí v předškolním věku. S dětmi v rámci projektu navštěvujeme různé profese formou exkurzí. (např.: TSMCH, lékárna, kadeřnictví, Policie, hasiči, stříhání psů aj.)
  • VŮNĚ LESA
  Tento projekt je financován Ministerstvem životního prostředí. V roce 2016 a 2017 je pro děti připraven výjezd ze znečištěné oblasti do oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší. Pro děti jsou připravené environmentální aktivity propojené s výtvarnou, pracovní, hudební činností. V maximální možné míře je využíváno pobytu venku a podávání informací vedoucích k ochraně a šetrnosti k životnímu prostředí.
  • ZDRAVÁ 5
  projekt je zaměřen na zdravý životní styl, na zdravé stravování. Cílem je vytvořit u dětí povědomí o důležitosti pravidelného pohybu, zdravého životního stylu a správného stravování.
  • LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
  V zimním období mají děti možnost zapojit se do lyžařského výcviku (pobytového či výjezdového). Cílem je u dětí podporovat pohybové aktivity a pobyt na čerstvém vzduchu. Výuka je zaměřena hlavně na získání základů bezpečného lyžování a dovednosti s ním spojené.
  • PLAVECKÝ VÝCVIK
  Cílem kurzu je seznámit děti hravou formou se základy plaveckého stylu, získat potřebné informace, které se týkají bezpečnosti a rizik spojených s vodou. Děti získávají kladný vztah k vodě a pohybu ve vodním prostředí. Podporujeme tak u dětí kladný vztah k vodě.
  • BRUSLAŘSKÝ VÝCVIK
  Opět je cílem kurzu v dětech vzbuzovat kladný vztah k pohybu, rozvoj fyzické a psychické zdatnosti dětí, rozvoj pohybových dovedností. Podporovat zdravý životní styl v mateřských školách a v rodině.
  • NECHCI KAZY
  cílem projektu je správná péče o chrup, správné čištění jako prevence před zubním kazem, pravidelná péče o svůj chrup. Zdravé stravování, které se zdravým chrupem též úzce souvisí.
  • PRIMA VIZUS
  Rodiče mají možnost nechat dětem zkontrolovat zrak. Je to preventivní screeningové vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery, která může včas pomoci odhalit závažné oční vady, které je vhodné odhalit co nejdříve.
  • LESNÍ PEDAGOGIKA
  Cílem projektu lesní pedagogika je zlepšit vztah člověk – les, učit děti vnímat přírodu se všemi jejími zákonitostmi, naučit děti, jak se v přírodě správně chovat; ukázat, jak lze o les pečovat a jak jej chránit!!!!!!!
  program je sestaven z řady aktivit (pohybových, smyslových, a jiných her, tvořivých činností, praktických ukázek). Děti zábavnou formou získávají a nové znalosti a získávají kladný vztah k lesu, přírodě, životnímu prostředí.
  • MATEŘINKA
  festival Mateřinka je celostátní nesoutěžní přehlídka hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení, jako veřejná prezentace práce mateřských škol a předškolních zařízení v České republice.
  • Kuliferda
  MŠ získala certifikát kvality vzdělávání dětí předškolního věku, připravenost dětí na vstup do základní školy. Celoročně pracujeme s pracovními sešity Kuliferda, ve kterých se objevují úkoly pro předškoláky.
  • ŠIKOVNÉ RUCE
  cílem projektu je přiblížit dětem tradiční řemesla formou pohádkového příběhu, samostatných aktivit dětí (CUKRÁŘ, HORNÍK, ŠVADLENA…). V rámci projektu byla uspořádána výstava všech dětských prací vyrobených v průběhu projektu.
  • VŠEZNÁLEK
  Děti se zábavnou formou učí fyzické zákonitosti, ale objevují se zde pokusy z oblasti environmentální. Děti se tak snaží samostatně hledat odpovědi na otázky a jejich řešení, též se učí kooperaci a rozvíjí logické myšlení. Začínáme tak s přírodovědnou gramotností.


  15. 10. 2015 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Školní vzdělávací program (dále ŠVP) MŠ Pastelka je k nahlédnutí v MŠ.

  Děti pracují podle Školního vzdělávacího programu MŠ Chomutov a ŠVP MŠ Třebízského. ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Výchovně vzdělávací činnosti máme rozděleny do tematických bloků, které se orientují podle ročních období a jsou rozděleny do jednotlivých měsíců. Integrované bloky, cíle, kompetence a výstupy jsou dále rozpracovány v třídních vzdělávacích programech a projektech.

  Hrou a integrovanými činnostmi chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle schopností, potřeb a možností. Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na rozvíjení osobnosti každého dítěte, na respektování jeho vývojových, sociálních a emocionálních potřeb.

  Program jsme nazvali - „Barevný rok s Pastelkou“. Záměrem našeho vzdělávacího programu je naučit děti správně a zdravě žít. Dbát na fyzický i psychický rozvoj, všestrannost a zdravou stravu. Utvářet v dětech potřebu sportování, která v nich zůstává a je důležitá pro další život. Naučit je obratnosti, nebojácnosti, samostatnosti, pohybovým dovednostem a také u nich rozvíjet zdravou sebedůvěru a umění řešit daný problém. Zapojit do cílevědomého utváření dětí i rodiče a nejbližší příbuzné. Snažit se o psychickou pohodu při sportu i při všech činnostech.

  Děti v naší MŠ mohou navštěvovat odpolední zájmové činnosti jako je například výuka anglického jazyka. Během roku navštěvujeme zimní stadion, kde probíhá výuka bruslení, pro rozvoj plaveckých dovedností navštěvujeme plavecký areál a pro rozvoj lyžařských dovedností mají děti možnost zúčasnit se lyžařského kurzu.

  Snažíme se o poznávání kulturního prostředí, a proto využíváme nabídky místních kulturních zařízení.

  Pro rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou. V dostupnosti máme příjemné přírodní prostředí, kam podnikáme výlety. Snažíme se děti vést k šetrnému zacházení s přírodou, a to živou i neživou. I toto je jeden z důvodů, proč sbíráme PET lahve a papír. Využíváme i dopravní hřiště, které je v blízkosti. V rámci envirinmentálních činností též přibližujeme dětem přírodu (viz. krmení kachen, návštěva v chomutovském útulku, sázení květin a dýní aj.)

  V rámci lepší adaptace dětí na prostředí ZŠ, docházíme na ZŠ ak. Heyrovského, kde se zúčastňujeme různých akcí pořádaných školou, ale také máme možnost využívat jejich tělocvičnu.

  V průběhu roku se mohou zúčastňovat rodiče akcí pořádaných mateřskou školou a v neposlední řadě v rámci lepší adaptace nově příchozích dětí mohou rodiče po domluvě navštěvovat zahradu MŠ v dopoledních hodinách (z důvodu zvyknutí si dětí na dětský kolektiv).


  Školní vzdělávací program MŠ Pastelka

  05. 09. 2014 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Školní vzdělávací program MŠ Pastelka je k nahlédnutí v MŠ.

  Děti pracují podle Školního vzdělávacího programu MŠ Chomutov a ŠVP MŠ Třebízského. ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Výchovně vzdělávací činnosti máme rozděleny do tematických bloků, které se orientují podle ročních období a jsou rozděleny do jednotlivých měsíců. Integrované bloky, cíle, kompetence a výstupy jsou dále rozpracovány v třídních vzdělávacích programech a projektech.

  Hrou a integrovanými činnostmi chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle schopností, potřeb a možností. Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na rozvíjení osobnosti každého dítěte, na respektování jeho vývojových, sociálních a emocionálních potřeb.

  Program jsme nazvali - „Barevný rok s Pastelkou“. Záměrem našeho vzdělávacího programu je naučit děti správně a zdravě žít. Dbát na fyzický i psychický rozvoj, všestrannost a zdravou stravu. Utvářet v dětech potřebu sportování, která v nich zůstává a je důležitá pro další život. Naučit je obratnosti, nebojácnosti, samostatnosti, pohybovým dovednostem a také u nich rozvíjet zdravou sebedůvěru a umění řešit daný problém. Zapojit do cílevědomého utváření dětí i rodiče a nejbližší příbuzné. Snažit se o psychickou pohodu při sportu i při všech činnostech.

  Děti v naší MŠ mohou navštěvovat odpolední zájmové činnosti jako je například výuka anglického jazyka a hudební kroužek. Během roku navštěvujeme zimní stadion, kde probíhá výuka bruslení, pro rozvoj plaveckých dovedností navštěvujeme plavecký areál a pro rozvoj lyžařských dovedností mají děti možnost zúčasnit se lyžařského kurzu.

  Snažíme se o poznávání kulturního prostředí, a proto využíváme nabídky místních kulturních zařízení.

  Pro rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou. V dostupnosti máme příjemné přírodní prostředí, kam podnikáme výlety. Snažíme se děti vést k šetrnému zacházení s přírodou. I toto je jeden z důvodů, proč sbíráme PET lahve a papír. Využíváme i dopravní hřiště, které je v blízkosti.

  V rámci lepší adaptace dětí na prostředí ZŠ, docházíme na ZŠ ak. Heyrovského, kde se zúčastňujeme různých akcí pořádaných školou, ale také máme možnost využívat jejich tělocvičnu.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1334 45%
  Podle jejího zaměření. 826 28%
  Podle jiného kritéria. 788 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Pastelka
  Třebízského 3084
  430 03 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Lenka Voborníková
  Tel.: 474 626 732
  Provoz školy: 6:30 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2020 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít