Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

  01. 01. 2016 | Vložil: Ředitelka

  Vzdělávání dětí naší MŠ se uskutečňuje dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV), který je rozpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Dále vycházíme z analýzy výchovně vzdělávací činnosti předchozího roku. Využíváme všech dostupných metodických zdrojů. Program činností naší MŠ vychází z potřeb dětí, které do naší mateřské školy docházejí. ŠVP PV obsahuje krátkodobé cíle, které jsou v souladu s vizí školy (dlouhodobými cíli). Cíle jsou ve ŠVP PV rozpracovány a strukturovány, jsou realizovatelné v čase i obsahu, odpovídají očekáváním a potřebám klientů školy. Výchovu chápeme jako jednotu dvou dílčích procesů, které se navzájem prolínají, spojují, překrývají a doplňují = výchova a vzdělávání. Děti s vadami řeči jsou vzdělávány dle individuálních vzdělávacích plánů kvalifikovanými pedagogy. Zajišťujeme jim nejen běžnou nabídku standardních činností, ale i další speciálně pedagogické činnosti, které pomohou k optimálnímu rozvoji celé osobnosti a co nejlepších komunikačních dovedností. ŠVP PV je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů předškolního vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také vidět a osahat si jej.

  Symbolem školy je DUHA a název ŠVP PV je Barevný svět kolem nás. Barvy představují rovněž konkrétní názvy tříd naší součásti mateřské školy (MŠ). V našem předškolním zařízení děti vnímají tyto pojmy mimo jiné i ve spojení se srovnáním s barvami tříd.

  Barvy nám prolínají jednotlivými bloky vzdělávacího obsahu a všechna témata na sebe svým obsahem navazují.

  Podzimní blok vychází ze ŠVP PV MŠ Chomutov (MŠ CV). Tematický blok je plánován na období měsíce září, říjen a listopad. Období je typické pro adaptaci na nové děti, nový kolektiv, nové prostředí – vzájemné seznamování se dětí a dospělých; seznámení se s prostředím školy – prohlídka všech prostor, návštěvy ve třídách, seznámení se zaměstnanci a jejich prací. Poznávání dané lokality, v níž se škola nachází – jaké budovy a místa se zde nacházejí, k čemu slouží, co je hezké a co by se mohlo zlepšit či jak k tomu můžeme přispívat – třeba sbíráním a především neodhazováním odpadků. Seznamování s řádem a činnostmi v průběhu dne ve školce za předpokladu vytvoření příjemné atmosféry, bezpodmínečného přijetí, ve kterém se děti cítí plně přijímány a v bezpečí. Na tomto základě pak mohou děti nerušeně a široce probouzet své ještě netušené schopnosti a dovednosti a uvolnit svou veškerou tvořivou sílu.
  Cíle integrovaného bloku vychází ze ŠVP PV MŠ CV.
  Připravit vhodný adaptační program pro děti a jejich rodiče.
  Stanovit pravidla společného soužití ve škole.
  Vytvořit příjemné prostředí pro navazování nových vztahů.
  Navázat spolupráci s rodinou, s odbornými pracovišti, Podkrušnohorským ZOO parkem a dalšími institucemi.
  Vedení dítěte k poznávání sebe sama, znalosti svého jména, částí těla, jak pečovat o zdraví.
  Vytvořit podmínky pro získávání a osvojování nových poznatků o zimní přírodě, životě ve společnosti, orientaci v prostoru a reakci na daný signál i slovo.
  Nabídka činností: pozorování v přírodě, vycházky do blízkého okolí školy; návštěva ZOO parku, psího útulku, základní školy a podobně; pohybové a hudebně pohybové hry; pantomimické, dramatické, námětové i rytmické hry; činnosti s přírodním materiálem, pozorování dění kolem sebe i na obrázcích – porovnávání skutečnosti se zobrazenou realitou; seznamování se s naučnými programy, audio i video nahrávkami; výtvarné a pracovní činnosti; konstruktivní činnosti; zpěv; prohlížení knih a osvojování správného zacházení s knihou, recitace; experimentování a podobně.
  Experimenty a pokusy: ovoce – pozorování sesychání, identifikace chuti; voda – vypařování, zalévání je výživa pro rostliny (jedna zalitá x druhá občas a třetí nezalitá), suchý x mokrý písek; listy – pozorování struktury listu lupou, stříhání, lepení, otisky; písek – lepení, kresba do suchého x mokrého apod.
  Podtéma: Barevný podzim
  Časový rozsah: přibližně 12 týdnů

  Zimní blok vychází ze ŠVP PV MŠ CV. Tematický blok je plánován na období měsíce prosinec, leden a únor. Období je typické seznamování se s vánočními zvyky, tradicemi, oslavami, besídkami, výrobou dárků pro přátele a nejmilejší doma k vánocům nebo pro ty, kteří jsou nemocní. Seznamování se zimními sporty a péčí o vlastní zdraví.
  Cíle integrovaného bloku vychází ze ŠVP PV MŠ CV.
  Přiblížit dětem atmosféru vánoc a vánočních tradic.
  Vést děti ke spolupráci s ostatními, aktivně uplatňovat svůj nápad a názor.
  Vytvořit atmosféru pro sdílení radosti a úspěchu, vnímat různé lidské hodnoty a respektovat specifické zvláštnosti konkrétních dětí, dospělých.
  Učit se novým pracovním, výtvarným, hudebně pohybovým, sociálním dovednostem.
  Působit na rozvoj volního úsilí, soustředění při činnostech.
  Seznámení se základními pravidly života v zimní přírodě a jejími zákonitostmi.
  Poznat kamarády z jiných krajin, znát základní rozdíly jejich života ve srovnání s naším stylem života.
  Seznámení se s dětmi jiných kultur a národností.
  Nabídka činností vychází ze ŠVP PV MŠ CV. Hudebně pohybové hry; pohybové a sportovní činnosti; námětové, rytmické, pantomimické a simulační hry; hra v roli a improvizace; komunitní kruh; výtvarné a pracovní činnosti; zpěv recitace; dramatizace; prohlížení encyklopedií; seznamování se a rozvoj znalostí o hudebních nástrojích; hry se sněhem a na sněhu; pohybové aktivity na ledě.
  Experimenty a pokusy: voda – změna skupenství z tekutiny v led a opačně, Vv technika zapouštění barvy do vlhkého podkladu např. voda s klovatinou aj., stavby ze sněhu (sněhulák, iglú), kresba barevnou vodou do sněhu, stopy ve sněhu; svíčka – kresba svíčkou a následná malba, sázení semínek a péče o ně apod.
  Podtéma: Bílá zima
  Časový rozsah: přibližně 12 týdnů

  Jarní blok vychází ze ŠVP PV MŠ CV. Tematický blok je plánován na období měsíce březen, květen a červen. Období je typické pro pozorování probouzející se přírody ve městě a na venkově, zvířátek a jejich mláďat, osvojujeme si správné chování člověka ke zvířátkům a jak o ně pečovat doma i v přírodě, moje nejmilejší zvířátko; zvířátko, které mám doma, nebo které bych si přál. Učíme se názvy některých rostlin a seznamujeme se s péčí o ně. Poznáváme i rozlišujeme stromy v lese a na zahradě. Oslavujeme svátek Země – ochrana životního prostředí, jak se budu chovat k přírodě, až půjdu domů z nemocnice, kouř a smog ve městě, zdravý vzduch v přírodě, co se v přírodě smí – a co se nesmí, zdraví lidí a zvířátek. Oslavujeme svátky jara – co se děje, když jaro zaťuká, jaro v přírodě a jarní zvyky (Velikonoce, čarodějnice).
  Cíle vychází ze ŠVP PV MŠ CV.
  Přiblížit dětem jarní zvyky a tradice, lidovou tvořivost.
  Znát základní znaky jarní přírody a naučit se žít v sounáležitosti s ní – pečovat o ni i o sebe sama.
  Mít povědomí o rozdílnosti mezi městem a vesnicí.
  Dávat dítěti prostor pro spolupráci s ostatními, ke společné tvořivosti, hře, rozvíjení fantazie.
  Učit se citlivosti ve vztahu k přírodě, empatii ve vztahu k lidem na naší Zemi, podporovat vnímání pomocí všech smyslů a vnímat, že svět i život má svůj řád.
  Upevňovat poznatky o ochraně zdraví – nebezpečí požití jedovatých a neznámých rostlin a jejich účinku na zdraví.
  Poznávat názvy některých rostlin, keřů i stromů.
  Nabídka činností: vychází ze ŠVP PV MŠ CV. Pohybové aktivity a pohybové hry; kontaktní a hudebně pohybové hry; námětové hry; pozorování dějů kolem sebe při pobytech venku, návštěva Podkrušnohorského ZOO parku; vycházky kolem zahrádek; prohlížení encyklopedií; rytmizace; pokusy a experimenty; dramatické a taneční činnosti.
  Experimenty a pokusy: sazenice – péče o sazenice a následné sázení z truhlíků na školní zahradu, péče a sklizeň; světlo a tma – vliv na sazenice při pěstování, orientace ve tmě x orientace, když vidím, poznávání předmětů hmatem; voda – porovnávání obsahu nádob, sání brčkem, bublání do vody apod.
  Podtéma: Pestrobarevné jaro
  Časový rozsah: přibližně 12 týdnů

  Letní blok vychází ze ŠVP PV MŠ CV. Tematický blok je plánován na období měsíce červen, červenec a srpen. Typickými znaky pro tento čas je teplé počasí, pohybové aktivity kolem vody a ve vodě, častější výlety do přírody, do ZOO – pozorování života zvířat ve volné přírodě i v zajetí (cizokrajná zvířata); cestování a bezpečnost na cestách; léto v přírodě a rozmary počasí; přírodní jevy a jejich označení (bouře, blesk, déšť, vítr), jak se správně zachovat, abych si ochránil svoje zdraví; změny v počasí a v přírodě.
  Cíle vychází ze ŠVP PV MŠ CV.
  Vytvořit povědomí o sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou.
  Posilovat úctu a citlivost k živé přírodě.
  Posilovat prostorovou orientaci a smyslové vnímání.
  Posilovat vnímání, empatii – co druhý potřebuje a co mu škodí.
  Rozvíjet pohybové dovednosti.
  Zachycovat a vyjadřovat své prožitky – slovně, výtvarně, pohybově (improvizace).
  Poznávat lidské činnosti a jejich význam.
  Rozvíjet dramatické, výtvarné, pracovní, hudební a logické dovednosti.
  Zapojit se do změny výzdoby školy.
  Poznat podrobněji naše město.
  Učit se být samostatný v rozhodování i při činnostech.
  Nabídka činností vychází ze ŠVP PV MŠ CV. Pracovní, výtvarné, pohybové činnosti; hudební a pěvecké činnosti; konstruktivní práce; prostorové a matematicko logické hry; prohlížení encyklopedií, obrázků, fotografií, časopisů a knih; řešení problémových situací; pokusy a experimenty; hry v roli; komunitní kruhy; školní výlety.
  Experimenty a pokusy: voda x vzduch – pozorování vodních ploch, experimenty s odpařováním, kameny – barvení, skládání staveb, kresba kamenem na papír x do písku, porovnávání různých druhů hornin apod.
  Podtéma: Duhové léto
  Časový rozsah: přibližně 4 týdny

  Hlavním cílem vzdělávacího programu naší součásti MŠ je harmonický rozvoj jedince po stránce tělesné (fyzické), psychické a sociální. Poslední zmiňovaná oblast je rozvíjena v rámci projektu Společenská výchova. Pozornost je soustředěna na všestranný harmonický rozvoj každého dítěte, jeho příprava na vstup do školy a především příprava na život.

  Cílem společenské (etické) výchovy je vypěstování a rozvinutí etických a mravních vlastností dětí při vytváření vzájemných vztahů mezi dětmi, ale i mezi dětmi a dospělými.
  Pedagogové plní své výchovné úkoly tak, že vedou děti citlivě přiměřenými psychologicko-didaktickými postupy, které odpovídají současně požadavkům moderní výchovy, věkovým i individuálním zvláštnostem a možnostem předškolního dítěte. Chceme docílit toho, aby se absolventi naší mateřské školy odlišovali od ostatních dětí svými znalostmi a dovednostmi v kulturním vystupování a etiketě, což znamená, aby věděly a uměly. V rámci procvičování praktických dovedností realizujeme jednou ročně mini taneční, kde si děti toto mohou v reálných situacích vyzkoušet a navíc se naučí pohybovat v rytmu hudby. Naučí se základní kroky mazurky, polky a valčíku. Při závěrečné prodloužené si děti zatančí i se svými rodiči tak, jak je zvykem v běžných tanečních a absolventi jsou připraveni zúčastnit se například rodinných oslav s hudbou k tanci jako jsou svatby.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1334 45%
  Podle jejího zaměření. 825 28%
  Podle jiného kritéria. 788 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Duhový svět
  Prokopova 3389/2
  430 01 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Blanka Tilcerová
  Tel.: 474 627 039
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2020 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít