Listopad 2019

  29. 10. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Téma: Já a moji noví kamarádi.
  Podtéma: Barevný podzim.
  Doporučené tématické části:
  => Adventní kalendář
  =>
  =>
  =>

  Dílčí cíle vzdělávání:
  - Upevňování přátelství mezi dětmi, dětmi a učitelkou.
  - Předcházení konfliktům.
  - Dodržovat stanovená pravidla chování ve vztahu ke kamarádům i dospělým.
  - Při stolování využívat funkci hospodářů.

  Očekávané kompetence:
  Umět dodržovat daná pravidla.

  Společenská výchova
  1.Výchovné cíle:
  - Rozvíjet a kultivovat estetické cítění, vnímání a prožívání – poslech pohádky veršované i prózy.
  - Rozvíjet samostatný projev dětí – reprodukce pohádky nebo vyprávění podle obrázků.
  - Pokusit se o dramatizaci pohádky a výtvarné vyjádření prožitku.

  Očekávané kompetence:
  Umět vyjádřit podstatu pohádky , dobro x zlo

  2. Výchovné cíle:
  - Seznámit se s lidskou prací, proč je třeba dělat to, či ono
  - Poznat a pojmenovat profese podle pomůcek, které používají
  - Využívat TH dětí na bližší poznávání profesí

  Očekávané kompetence:
  Vážit si každé lidské práce.

  3. Výchovné cíle:
  - Poznávat svět kolem nás prožitkovým učením – jak se chováme na silnici
  - Učit se znát dopravní prostředky, jejich využití
  - Procvičovat rychlý postřeh a orientaci

  Očekávané kompetence:
  Vědět, jak se chvat na veřejnosti, umět se orientovat v prostoru.

  4. Výchovné cíle:
  - Učit se znát jednotlivé části lidského těla
  - Prozkoumávat pohybové možnosti lidského těla.
  - Učit se, jak předcházet úrazům a nemocem, jak pečovat o své zdraví.

  Očekávané kompetence:
  Uvědomit si svoje tělo, uvědomovat si svoji samostatnost.


  Říjen 2019

  30. 09. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Téma: Já a moji noví kamarádi.
  Podtéma: Barevný podzim.
  Doporučené tématické části:
  => Sklízíme a zavařujeme
  => Na poli
  => Život v lese
  => Ve vodě

  Dílčí cíle vzdělávání:
  - Dát dětem dostatek možností projevit se, dodržovat stanovená pravidla chování ve vztahu ke kamarádům i dospělým - děti se podílejí na stanovení pravidel.
  - Posilovat přirozené poznávací city, zájem a zvídavost.
  - Posilovat přirozenou hru dětí, zapojit se do hry s ostatními kamarády, vzájemně si neubližovat.
  - Učíme se správně chovat u stolu.

  Očekávané kompetence:
  Znát své jméno a příjmení, zapamatovat si jména svých kamarádů.

  Společenská výchova
  1. Výchovné cíle:
  - Posilovat přirozené poznávací city – zájem a zvídavost.
  - Rozvíjení mluvního projevu dětí – kognitivní činnosti.
  - Vyjádřit vlastní představu na základě prožitku.

  Očekávané kompetence:
  Umět vyjmenovat základní znaky podzimní přírody.

  2. Výchovné cíle:
  - Osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě – živá a neživá příroda.
  - Učit se rozlišovat roční období, jejich souvislosti.
  - Procvičovat časové pojmy a souvislosti.

  Očekávané kompetence:
  Vědět, jak můžeme chránit přírodu.

  3. Výchovné cíle:
  - Co roste a žije v lese.
  - Osvojování si poznatků o změnách v přírodě.
  - Sběr a využití přírodnin.

  Očekávané kompetence:
  Vědět jek se chovat ve volné přírodě.

  4. Výchovné cíle:
  - Osvojování si poznatků o vodních tocích.
  - Seznámit se s živočichy žijícími u vody a ve vodě.
  - Na základě prohlížení encyklopedií a pokusů ze dozvědět, kde se vzala voda.

  Očekávané kompetence:
  Vědět, proč je voda důležitá pro život.


  Září 2019

  01. 09. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Téma: Já a moji noví kamarádi.
  Podtéma: Barevný podzim.
  Doporučené tématické části:
  => Těšíme se do školky na kluky a na holky
  => Máma, táta, děda, babi, rodina jsme dohromady
  => Kde je doma a kde ve školce
  => Já a moje tělo

  Dílčí cíle vzdělávání:
  - Seznámit se navzájem – dítě a dítě, dítě a učitelka, rodič a učitelka.
  - Denně se přivítat s dětmi podáním ruky – důležitost dotyku, vzájemné důvěry.
  - Vnímat pokyny učitelky.
  - Pozdravit dospělé i děti.

  Očekávané kompetence:
  Zvládnout odloučení od rodičů.

  Společenská výchova
  1. Výchovné cíle:
  - Stanovit adaptační pravidla.
  - Seznámit děti s novým prostředím.
  - Seznámit děti se zaměstnanci školy.

  Očekávané kompetence:
  Uvědomovat si svoji samostatnost.

  2. Výchovné cíle:
  - Seznámit se s novými kamarády.
  - Rozlišovat pohlaví – kamarád/ka.
  - Zapamatovat si jména spolužáků.

  Očekávané kompetence:
  Oslovovat se jmény a znát jméno paní učitelky.

  3. Výchovné cíle:
  - Získávání sebedůvěry a sebevědomí.
  - Zapojit se do hry s ostatními kamarády.
  - Vzájemně si neubližovat.

  Očekávané kompetence:
  Umět si hrát a tvořit v kolektivu dětí.

  4. Výchovné cíle:
  - Rozvoj pohybových schopností.
  - Rozvíjet jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti.
  - Zapojovat do poznání všechny smysly – hmat, čich, chuť, zrak, sluch.

  Očekávané kompetence:
  Zvládnout základní pohybové dovednosti.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1420 45%
  Podle jejího zaměření. 865 28%
  Podle jiného kritéria. 843 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Duhový svět
  Prokopova 3389/2
  430 01 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Blanka Tilcerová
  Tel.: 474 627 039
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2020 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít
  Zavřít

  Aktuální situace v MŠ Chomutov

  2

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Potvrzení pro rodiče "Ošetřování člena rodiny" je možné vyřídit elektronickou formou na emailu reditelstvi@mschomutov.cz, či po telefonické domluvě na číslech
  474 621 120, 474 332 314. Též se bude vydávat na řediteltví MŠ CV Jiráskova 4335 Chomutov od 8.00 d 15.00