Prosinec 2018

  02. 12. 2018 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Téma: Já a život v zimě
  Podtéma: Bílá zima
  Doporučené tematické části:
  => Čert a Mikuláš ve školce
  => Z pohádky do pohádky
  => Štědrý večer nastal
  => Co si přeji pod stromeček

  Dílčí cíle vzdělávání:
  - Rozvíjet citové vnímání dětí při oslavách v mateřské škole i doma.
  - Radostně prožívat příchod Čerta, Mikuláše a Ježíška.
  - Vytvářet u dětí povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
  - Seznámení se s kulturními zvyky a tradicemi.

  Očekávané kompetence:
  Odmítat společensky nežádoucí chování – lež, lhostejnost, agresivitu, nespravedlnost apod.

  Společenská výchova
  1. Výchovné cíle:
  - Seznámit se s tradicemi vánočního období.
  - Společně se připravovat na příchod čerta, Mikuláše a Ježíška.
  - Pokusit se výtvarně vyjádřit svoji představu a prožitek.

  Očekávané kompetence:
  Umět samostatně vyjádřit své prožitky.

  2. Výchovné cíle:
  - Seznámit se s hlavními znaky zimy.
  - Seznámit děti s péčí o ptáky a zvířata v zimě.
  - Seznámit se s různými sporty – péče o své zdraví.

  Očekávané kompetence:
  Umět vyjmenovat hlavní znaky zimy.

  3. Výchovné cíle:
  - Vytvořit radostnou vánoční atmosféru.
  - Přiblížit dětem vánoční tradice.
  - Rozvíjet zručnost výrobou dárků a ochotu pomáhat druhým.

  Očekávané kompetence:
  Umět se radovat s ostatními.

  4. Výchovné cíle:
  - Snažit se vyprávět na základě citových zážitků.
  - Učit se správně reagovat na dané pokyny.
  - Rozvíjet logické myšlení, snažit se vyřídit jednoduchý vzkaz.

  Očekávané kompetence:
  Umět překonat stud při komunikaci, respektovat dospělé a komunikovat s nimi vhodným způsobem.


  Listopad 2018

  02. 11. 2018 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Téma: Já a moji noví kamarádi.
  Podtéma: Barevný podzim.
  Doporučené tématické části:
  => Barvy podzimu
  => Kalendář přírody
  => Bouda, budka
  => Adventní kalendář

  Dílčí cíle vzdělávání:
  - Upevňování přátelství mezi dětmi, dětmi a učitelkou.
  - Předcházení konfliktům.
  - Dodržovat stanovená pravidla chování ve vztahu ke kamarádům i dospělým.
  - Při stolování využívat funkci hospodářů.

  Očekávané kompetence:
  Umět dodržovat daná pravidla.

  Společenská výchova
  1.Výchovné cíle:
  - Rozvíjet a kultivovat estetické cítění, vnímání a prožívání – poslech pohádky veršované i prózy.
  - Rozvíjet samostatný projev dětí – reprodukce pohádky nebo vyprávění podle obrázků.
  - Pokusit se o dramatizaci pohádky a výtvarné vyjádření prožitku.

  Očekávané kompetence:
  Umět vyjádřit podstatu pohádky , dobro x zlo

  2. Výchovné cíle:
  - Seznámit se s lidskou prací, proč je třeba dělat to, či ono
  - Poznat a pojmenovat profese podle pomůcek, které používají
  - Využívat tvořivou hru dětí na bližší poznávání profesí.

  Očekávané kompetence:
  Vážit si každé lidské práce.

  3. Výchovné cíle:
  - Poznávat svět kolem nás prožitkovým učením – jak se chováme na silnici
  - Učit se znát dopravní prostředky, jejich využití
  - Procvičovat rychlý postřeh a orientaci

  Očekávané kompetence:
  Vědět, jak se chvat na veřejnosti, umět se orientovat v prostoru.

  4. Výchovné cíle:
  - Učit se znát jednotlivé části lidského těla
  - Prozkoumávat pohybové možnosti lidského těla.
  - Učit se, jak předcházet úrazům a nemocem, jak pečovat o své zdraví.

  Očekávané kompetence:
  Uvědomit si svoje tělo, uvědomovat si svoji samostatnost.


  Říjen 2018

  30. 09. 2018 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Téma: Já a moji noví kamarádi.
  Podtéma: Barevný podzim.
  Doporučené tématické části:
  => Sklízíme a zavařujeme
  => Na poli
  => Život v lese
  => Ve vodě

  Dílčí cíle vzdělávání:
  - Dát dětem dostatek možností projevit se, dodržovat stanovená pravidla chování ve vztahu ke kamarádům i dospělým - děti se podílejí na stanovení pravidel.
  - Posilovat přirozené poznávací city, zájem a zvídavost.
  - Posilovat přirozenou hru dětí, zapojit se do hry s ostatními kamarády, vzájemně si neubližovat.
  - Učíme se správně chovat u stolu.

  Očekávané kompetence:
  Znát své jméno a příjmení, zapamatovat si jména svých kamarádů.

  Společenská výchova
  1. Výchovné cíle:
  - Posilovat přirozené poznávací city – zájem a zvídavost.
  - Rozvíjení mluvního projevu dětí – kognitivní činnosti.
  - Vyjádřit vlastní představu na základě prožitku.

  Očekávané kompetence:
  Umět vyjmenovat základní znaky podzimní přírody.

  2. Výchovné cíle:
  - Osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě – živá a neživá příroda.
  - Učit se rozlišovat roční období, jejich souvislosti.
  - Procvičovat časové pojmy a souvislosti.

  Očekávané kompetence:
  Vědět, jak můžeme chránit přírodu.

  3. Výchovné cíle:
  - Co roste a žije v lese.
  - Osvojování si poznatků o změnách v přírodě.
  - Sběr a využití přírodnin.

  Očekávané kompetence:
  Vědět jek se chovat ve volné přírodě.

  4. Výchovné cíle:
  - Osvojování si poznatků o vodních tocích.
  - Seznámit se s živočichy žijícími u vody a ve vodě.
  - Na základě prohlížení encyklopedií a pokusů ze dozvědět, kde se vzala voda.

  Očekávané kompetence:
  Vědět, proč je voda důležitá pro život.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1233 45%
  Podle jejího zaměření. 769 28%
  Podle jiného kritéria. 733 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Duhový svět
  Prokopova 3389/2
  430 01 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Blanka Tilcerová
  Tel.: 474 627 039
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2019 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít