MŠ Abeceda - Blatenská

Jsme zapojeni do projektu


  09. 10. 2017 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  DÍLČÍ PROJEKTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

   ŠIKOVNÉ RUCE – cílem projektu je přiblížit dětem tradiční řemesla formou pohádkového příběhu, samostatných aktivit dětí (CUKRÁŘ, HORNÍK, ŠVADLENA…). V rámci projektu byla výstava všech dětských výrobků v rámci města na místě a v čase zajímavém pro veřejnost.

   ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU – Záměrem je podpořit polytechnickou výchovu u předškolních dětí. Rozvoj myšlenkového potenciálu, rozvíjení poznatků o technice, vytváření kladného vztahu k technice a k práci. Celý náš život je úzce spojen s technikou. Technická výchova je nezbytnou součástí výchovy. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě. Vyrábění a společné hledání správných postupů rozvíjí spolupráci dětí, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti. Děti mají touhu práci dokončit, i když musí překonat překážky. Cílem je seznamovat děti se světem dospělých, vytvářet povědomí o hodnotě lidské práce a zvládat jednoduché pracovní činnosti. Děti během celého školního roku získávají poznatky o okolním světě, práci dospělých, časových pojmech a další znalosti a vědomosti. Na začátku školního roku všichni pedagogové na třídních schůzkách žádají rodiče, kteří by nám mohli být nápomocni. Jsme rádi, když dětem představí svou profesi nebo koníček.

   VŮNĚ LESA – V roce 2016 a 2017 je zajištěn dětem výjezd ze znečištěné oblasti do oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší. V rámci ozdravného pobytu vytvořit u dětí elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. V co nejvyšší možné míře směrovat nabízené činnosti a aktivity dětí do přírodního prostředí tak, aby byl zajištěn přímý a přirozený kontakt s přírodou a její ochranou.

   ZDRAVÁ 5 – projekt je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují děti zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

   LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - V zimním období nabízíme dětem a jejich rodičům možnost zapojit se do lyžařského výcviku, kdy připravujeme podmínky pro rozvoj nadání našich dětí, učíme je spolupracovat, pomáhat si, nabízíme rodinám aktivity, jak trávit aktivně čas. Výuka lyžování je zaměřena hlavně na bezpečnost a schopnost dětí v co nejkratší době zvládat základy lyžování a dovednosti s tím spojené…

   PLAVECKÝ VÝCVIK - Děti se postupně seznámí se zásadami bezpečnosti při pobytu v areálu bazénu. Děti si hravou, zábavnou a soutěživou formou získávají kladný vztah k vodě a pobytu a pohybu ve vodním prostředí. Cílem výuky pro děti mateřských škol je hlavně dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím. Správně zvoleným metodickým postupem je snaha docílit toho, aby se dítě na vodní prostředí plně adaptovalo a dosáhlo naprosté volnosti a radosti z pohybu ve vodě.

   BRUSLAŘSKÝ VÝCVIK - Cílem je rozvoj fyzické a psychické zdatnosti dětí, podpora rozvoje pohybových, manipulačních a koordinačních dovedností pomocí bruslení na ledě. Navázání dlouhodobé spolupráce se Správou sportovních zařízení a klubem ledního hokeje. Podporovat zdravý životní styl v mateřských školách a v rodině. Vše se nám daří ve spolupráci se Správou sportovních zařízení s.r.o. v Chomutově a Klubem ledního hokeje, který nám sponzorsky propůjčuje ledovou plochu a pomáhají nám při realizaci závěrečných bruslařských hrátek. Těší nás, že již mnoho malých bruslařů vstoupilo do hokejových oddílů, kde se nadále věnují sportování.

   NECHCI KAZY – cílem projektu je komplexní médium zaměřené na oblast stomatologické problematiky. Jeho náplní je prevence, ústní hygiena a lepší informovanost veřejnosti o možnostech zubního ošetření. Jde nám o to, abychom naučily děti pravidelně pečovat o svůj chrup.

   PRIMA VIZUS - preventivní screeningové vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery, která může včas pomoci odhalit závažné oční vady.

   LESNÍ PEDAGOGIKA - program je sestaven z řady aktivit (pohybových, smyslových i kognitivních her, tvořivých činností, praktických ukázek), díky kterým děti zábavnou, zážitkovou formou získávají a upevňují si nové znalosti a získávají kladný vztah k lesu, přírodě, životnímu prostředí. Aktivity se během programu rovnoměrně střídají – např. krátké rozhovory v kroužku, často doplněné ukázkami, se střídají s hrami navazujícími na téma rozhovoru. Každý program začíná seznámením a obecným úvodem k tématu programu, a končí rozloučením a evaluací.
  Cíle lesní pedagogiky je lepšit vztah člověk – les, učit děti vnímat přírodu se všemi jejími zákonitostmi, naučit děti, jak se v přírodě správně chovat; ukázat, jak lze o les pečovat a jak jej chránit.

   BEZPEČNÁ ŠKOLA - projekt je zaměřen na prevenci úrazů a zlepšování její úrovně

   MATEŘINKA - festival Mateřinka je celostátní nesoutěžní přehlídka hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení, jako veřejná prezentace práce mateřských škol a předškolních zařízení v České republice. Finále festivalu se koná každoročně vždy v květnu v Nymburce pod záštitou UNESCO a dalších partnerů.


  Školní vzdělávací program

  18. 03. 2016 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Školní vzdělávací program mateřské školy/ŠVP PV/ „ Poznáváme svět “ je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvinuta co nejefektivněji, k tomu nám pomáhají vzdělávací cíle dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání.
  ŠVP PV chceme dětem představit svět kolem nás. Pozorováním, experimentováním, hrou, prohlížením knih a tématických obrázků, seznamování s cizími jazyky, seznamování s počítači, pracovní, výtvarnou i hudební činností chceme dětem přiblížit přírodní jevy, faunu, flóru, architekturu, typologii obyvatel naší planety, poznat a zapojit se do oslav všech svátků a uvědomit si sebe sama. Toto poznávání vždy porovnáváme se skutečnostmi v naší Zemi, kde žijeme. Protože víme, že mnoho poznatků získávají děti ve svých rodinách, rozhodli jsme se je využít při práci v mateřské škole a dát jim ucelený charakter.

  Dětem jsou blízké pohádky a pohádkové postavy, proto jsme se rozšířili náš program a každý měsíc věnujeme pohádkám, který jsme nazvali "Pohádkou poznáváme svět". Vše zapracováváme do programu, aby činnosti dětí korespondovaly s ročními obdobími, tradicemi a byly rozšířené o pohádky. Pracujeme s klíčovými kompetencemi vycházejícími z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání /RVP PV/, z nichž vycházejí očekávané výstupy našich dětí.

  Vzdělávací cíle ŠVP PV
   Rozvíjet aktivně dítě v každodenní činnosti, naučit dítě vnímat a poznávat dění kolem nás všemi smysly.
   Rozvíjet dítě tak, aby byly položeny základy k zdravým životním návykům a postojům pro úspěšné celoživotní vzdělávání, podle jeho možností, zájmu a individuálních potřeb
   Komplexně rozvíjet dítě samostatné po stránce fyzické i psychické, dostatečně sebevědomé, schopné spolupracovat, dítě, které se do káže plnohodnotně zapojit do naší společnosti.

  Vzdělávací cíle vycházejí z RVP PV

  1. kompetence k učení
  Získat schopnosti k přijímání nových poznatků
  2. kompetence k řešení problémů
  Získat schopnosti pro řešení, hledání, experimentování s vlastní mírou zkušeností, fantazie a představivosti
  3. kompetence komunikativní
  Umět vyjádřit vlastní názor, komunikovat s ostatními, sebehodnotit se
  4. kompetence sociální a personální
  Umět navazovat a udržovat dětská přátelství, řešit vzniklé konflikty bez násilí a umět
  za své chování přijmout zodpovědnost
  5. kompetence činnostní a občanské
  Získat základní poznatky z přírodního, společenského a kulturního prostředí

  Obsah předškolního vzdělávání je strukturován do pěti oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení.

  Dítě a jeho těl/oblast- biologická/
  o - podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, zlepšovat tělesnou schopnost a
  zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu. Rozvíjet dovednosti sebeobsluhy, manipulační
  dovednosti, učit k zdravým životním návykům.

  Dítě a jeho psychika/ oblast psychologická/
  - rozvíjet duševní pohodu, psychickou zdatnost, rozvíjet řeč, intelekt
  jazyk a poznávací procesy, cit, volní vlastnost, rozvíjet vzdělávací dovednosti, povzbuzovat
  k učení a poznávání.

  Dítě a ten druhý/oblast interpersonální/
  - utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti, dospělým, obohacovat jejich
  vzájemnou komunikaci, rozvíjet pohodu těchto vztahů.

  Dítě a společnost/oblast sociálně – kulturní/
  - uvést dítě do společenství ostatních lidí, učit ho vnímat pravidla
  soužití, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky, které uplatní aktivně při
  utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

  Dítě a svět /oblast enviromentální/
  - vytvářet u dětí elementární povědomí o okolním světě, odění a vlivu člověka na
  životní prostředí.Vytvořit základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí.
  Jestliže dojde k dokonalému propojení těchto pěti interaktivních oblastí/ oblasti na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu/, bude vzdělávání účinnější, hodnotnější a přirozenější. Vzdělávání v naší mateřské škole je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.
  Dbáme, aby tyto aktivity obsahovaly prvky hry a tvořivosti, podněcovaly radost a zájem dětí. Nejdůležitější je probouzet u dětí aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.
  Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dětmi naplňuje konkrétní vzdělávací cíle. Toto učení učitelka zakládá na aktivní účasti dětí, založené za smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.

  Do školního vzdělávacího programu jsme zakomponovali také nové projekty, kterými se snažíme dětem ozřejmit nové poznatky o povoláních a řemeslech dospělých - projekt "Čím budu, až vyrostu", který nám také pomáhá i v pohádkách a děti různou formou seznamujeme s potřebností řemesel a povoláních, kdy uskutečňujeme různé exkurze, návštěvy institucí a také rodičů u nás v mateřské škole.
  Využili jsme možnosti "Malé technické univerzity", kdy prostřednictvím hry se stavebnicí Lego Duplo děti seznamujeme s netradičními povoláními - projektant, inženýr, architekt, stavitel mostů, stavitel věží, stavitel města, energetik, zpracovatel odpadů.
  Také jsme zapojeni v projektu "Zdravé zuby" - čím rozšiřujeme osvětu o zdraví a péči o chrup.
  Děti mají možnost právě prostřednictvím pohádek se více setkávat v předčtenářské oblasti se čteným textem a v rámci projektu "Celé Česko čte dětem" jsme rádi, že se k nám připojili i rodiče a dle možností docházejí do MŠ a předčítají dětem pohádky.
  Děti jsou zapojené do různých výtvarných soutěží, které korespondují s naším ŠVP a reprezentují svými díly naší mateřskou školu.

  Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu

  Podzimní blok JÁ A MOJI NOVÍ KAMARÁDI je charakteristický adaptačním obdobím, navazováním nových vztahů.

  ZÁŘÍ: JÁ A MOJI NOVÍ KAMARÁDI, PO PRÁZDNINÁCH - POHÁDKA "O ŘEPĚ" seznamováním s novým prostředím, vytvářením pravidel soužití ve třídě, podělit se o nové získané dojmy, zkušenosti a vědomosti nabyté o prázdninách

  ŘÍJEN: MOJE OKOLÍ NA PODZIM - POHÁDKA "O SMOLÍČKOVI" - je zde ponechán prostor pro témata netýkající se ročního období, ale všeobecných znalostí dítěte o sobě a společnosti například moje tělo a zdraví, pracovní profese.

  LISTOPAD: PODZIMNÍ PŘÍRODA - POHÁDKA "BUDULÍNEK" - jak se připravují zvířata na zimu a jak jim pomáhat.

   Cíle:
  Příprava co nejvhodnějšího adaptačního programu
  Stanovení pravidel pro společné soužití
  Vytváření prostředí pro navazování nových vztahů, k okolí, lidem, přírodě
  Seznamování se a navázání spolupráce s rodinou
  Poznávání sebe sama, své jméno, části těla, jak pečovat o zdraví
  Získávání nových poznatků o podzimní přírodě, životě ve společnosti
   Očekávané výstupy:
  Umět žít, tvořit a hrát si v kolektivu dětí
  Znát své jméno, části těla, adresu, rodinu, kamarády, své město
  Znát základní pravidla soužití ve třídě a v mateřské škole
  Umět hovořit o životě na podzim, vytvářet z přírodnin
  Znát základní pravidla soužití s přírodou
  Podílet se výtvarné výzdobě školy
   Nabízené činnosti
  Společný dopolední i odpolední pobyt na zahradě školy. Akce s kynologickým klubem. Společná vycházka do lesa či lesoparku s rodiči. Dílničky s rodiči - tvoření z přírodnin. Seznámení s prostory a okolím školy, vycházky do lesa, návštěva Podkrušnohorského zooparku, pozorování přírody, experimentování, vytváření z přírodnin, pozorování zvířat v MŠ, pohybové a hudebně pohybové hry, námětové, rytmické, dramatické, pantomimické hry, pracovní a výtvarné
  a konstruktivní činnosti, zpěv, pozorování při pobytu venku, činnosti s knihou, časopisem, recitace, komunitní kruhy, diskusní kruhy,sportovní pohybové činnosti, spolupráce s DDM.

  Zimní integrovaný blok JÁ A ŽIVOT V ZIMĚ je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím, jeho vlastnostmi a proměnami.

  PROSINEC: VÁNOČNÍ ČAS - POHÁDKA "O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE" příprava na nejkrásnější svátky roku, příprava na vánoční besídky, výzdoba školy, vánoční koncert, „ Ekologické hrátky“,
  vánoční zdobení stromečku, hudebně pohybové činnosti, grafomotorická cvičení, komunitní, posezení s rodiči, účast na vánočních akcích města Chomutova

  LEDEN: ZIMNÍ PŘÍRODA - POHÁDKA "RUKAVIČKA" - čas na vycházky do zimní přírody, pomáhat přírodě v zimě – krmení ptáčků, využití sněhu k bobování, stavění sněhuláků na zahradě, hry se sněhem, lyžování, bruslení, zimní ekohrátky - využití odpadového materiálu.

  ÚNOR: Z POHÁDKY DO POHÁDKY - POHÁDKA "O ČERVENÉ KARKULCE" - V tomto měsíci je typická příprava na masopust – karnevalový rej v mateřské škole, který provázen opět pohádkovými postavami a děti se pilně připravují na Mateřinku

   Cíle:
  Vytváření atmosféry pro sdílení radosti a úspěchu
  Působení na rozvoj volního úsilí, soustředění při činnostech
  Seznámení děti se základními pravidly soužití se zimní přírodou
  Poznávání kamarádů z jiných krajin
  Poznávání základních rozdílů v jejich životě oproti našemu.
   Očekávané výstupy
  Naučit se nové výtvarné a pracovní techniky
  Předvést naučené písně a básně, umět veřejně vystupovat bez studu
  Umět se orientovat ve své rodině
  Umět pomáhat zvířátkům v zimním období
  Mít povědomí o životě na jiných kontinentech, o různosti jazyků
   Nabízené činnosti
  diskusní, kontaktní kruh, činnosti s encyklopediemi, obrázky, sluchové hry, hry se sněhem, experimenty se sněhem, zimní sporty, bobování, klouzání, bruslení, hrátky na ledě, změny v zimní přírodě, výtvarné a pracovní činnosti – práce s keramickou hlínou, hudebně dramatické a taneční činnosti – Mateřinka, výzdoba školy na vánoce, výroba masek, karneval.

  Jarní blok JÁ A PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODA je zaměřen na svět fauny a flóry, probouzející se přírodu, na prevenci dětí v dopravě na jarní svátky velikonoční

  BŘEZEN: JARO OTVÍRÁ VRÁTKA - POHÁDKA "O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE" - Rodící se život ve světě zvířat i lidí, prohlubování kamarádství, vystoupení Mateřinka

  DUBEN : MOJE MĚSTO, VESNICE - POHÁDKA "HRNEČKU, VAŘ!" - Velikonoční svátky a tradice, prohlubování kamarádství, prevenci patologických jevů a bezpečnosti dětí v dopravní situaci.

  KVĚTEN : POJĎTE S NÁMI ZA ZVÍŘÁTKY - POHÁDKA "TŘI PRASÁTKA" - období posilování rodinných vztahů a vztahů dítěte k dospělým, kvetoucí příroda, vycházky do zooparku, oslava svátku matek.

   Cíle:
  Přiblížení dětem jarní zvyky a tradice
  Prevence – chování v dopravní situaci, chování dětí v případě hrozícího nebezpečí
  Znát základní znaky jarní přírody a naučit děti žít v probouzející se přírodě
  Mít povědomí o rozdílnosti mezi městem a vesnicí
  Připravit jarní vystoupení dětí, Mateřinku
   Očekávané výstupy:
  Seznámit se s novými výtvarnými technikami, umět se při činnostech soustředit
  Znát základy bezpečného chování v dopravní situaci
  Umět reagovat v situaci ohrožení dítěte
  Dokončit práci
  Znát názvy některých květin, stromů, zvířat, ptactva
  Vážit si života ve všech jeho formách
   Nabídka činnosti:
  Velikonoční besídky, beseda s městskou policií,výtvarná výzdoba školy, PPP Chomutově, Mateřinka, Slet čarodějnic, Den matek, hry pohybové, námětové, pozorování probouzející přírody v okolí a na zahradě MŠ, činnosti s dětskou knihou, nácviky básní, písní, říkadel, tanečků pokusy, hmatové, sluchové hry,výtvarné a pracovní činnosti i na zahradě MŠ, spolupráce s DDM – sportovní dopoledne.

  Letní blok JÁ A TOULKY SVĚTEM je zaměřen na vystoupení dětí na konec školního roku. Rozloučení s dětmi nastupujícími po prázdninách do 1. třídy, seznámení s exotickými krajinami a cestováním. Letní sporty a radovánky. Rozloučení se školním rokem

  ČERVEN : JÁ A LETNÍ RADOVÁNKY - POHÁDKA "ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI"- rozloučení s dětmi nastupujícími po prázdninách do 1. třídy, seznámení s exotickými krajinami a cestováním. Letní sporty a radovánky. Rozloučení se školním rokem

  ČERVENEC : JÁ A TOULKY SVĚTEM
  SRPEN : JÁ A PRÁZDNINY
  V případě prázdninového provozu využíváme tyto měsíce především k sezónním činnostem, pohybovým hrám, sportovnímu vyžití, otužováním vodou , vzduchem, pobytem na zahradě školy, navazování nových kamarádských vztahů mezi dětmi i jiných součástí mateřských škol.

  Cíle:
  Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou
  Připravení závěrečného vystoupení dětí sestavené z celoročních poznatků
  Zapojit se do změny výzdoby školy s využitím odpadového materiálu
  Poznávání podrobněji našeho města
  Být samostatný
   Očekávané výstupy :
  Umět se soustředit, objevovat, všímat si souvislostí
  Umět řešit problémy
  Samostatně vyjadřovat své myšlenky, otázky i odpovědi, dokázat využívat informativní
  a komunikativní prostředky ( knihy, časopisy, počítač)
  Uvědomovat si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
  Učit se činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
   Nabízené činnosti :
  MDD, letní mateřinkové sportovní slavnosti, vodní hrátky, rozloučení s předškoláky, pěvecké, hudební, výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní, matematicko - logické činnosti,
  jazykové, literární a dramatické činnosti, rytmizace, deklamace, práce s knihou, časopisem, ilustracemi, řešení problémových situací, komunitní kruhy, hra v roli, návštěva divadla, výlety.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1420 45%
  Podle jejího zaměření. 865 28%
  Podle jiného kritéria. 842 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Abeceda
  Blatenská 4879
  430 03 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Naděžda Randáčková
  Tel.: 474 628 920
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2020 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít
  Zavřít

  Aktuální situace v MŠ Chomutov

  2

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Potvrzení pro rodiče "Ošetřování člena rodiny" je možné vyřídit elektronickou formou na emailu reditelstvi@mschomutov.cz, či po telefonické domluvě na číslech
  474 621 120, 474 332 314. Též se bude vydávat na řediteltví MŠ CV Jiráskova 4335 Chomutov od 8.00 d 15.00