Žádost k předškolnímu vzdělávání

  30. 04. 2021 | Vložil: Ředitelka


  Žádost k vytištění či ke stažení zde:


  Kritéria a pravidla postupu k zápisu 2021 do mateřských škol

  26. 02. 2021 | Vložil: Ředitelka

  Zastupitelstvo města Chomutova vydalo obecně závaznou vyhlášku č.6/2016, kterou stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Chomutov. Pro Mateřskou školu Chomutov, příspěvková organizace je stanoven obvod č. 2. https://www.chomutov-mesto.cz/cz/vyhlasky-mesta

  Rezervační systém pro zápis letos nebude spuštěn.

  Z DŮVODU VIROVÉ PANDEMIE A DLE OPATŘENÍ MŠMT ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT NÁSLEDOVNĚ:
  Mateřská škola Chomutov a všechny její součásti bude organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostňuje, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

  ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v době zápisu ke stažení na webových stránkách školy.

  Termín zápisu je od pondělí 3. 5. do pátku 14. 5. 2021 takto:

  Od 3. 5. do 14. 5. 2021 elektronicky:
  • do datové schránky školy: 3tbvxbf
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu: zapisy@mschomutov.cz
  • poštou na adresu Mateřská škola Chomutov, Jiráskova 4335, 430 03 Chomutov

  Od 10.5.0do 14. 5. 2021 osobně:
  • osobní vyzvednutí žádosti V OKÉNKU a podání DO SCHRÁNKY POUZE NA ŘEDITELSTVÍ MŠ – JIRÁSKOVA 4335 od 8.00 do 14.00 hodin.


  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
  Kritéria pro přijetí dětí do MŠ od 1. 9. 2021:

  1. děti ze spádového obvodu, které dovrší k 31. 8. 2021 pěti let - povinné předškolní vzdělávání
  2. děti ze spádového obvodu, které dovrší k 31. 8. 2021 čtvrtého roku věku
  3. děti ze spádového obvodu, které dovrší k 31. 8. 2021 třetího roku věku
  4. děti ze spádového obvodu, které dovrší do 31. 12. 2021 tří let, pokud bude v MŠ volné místo
  5. děti z jiného spádového obvodu dle věku od nejstarších


  Doložení řádného očkování dítěte
  Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

  V současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (příloha žádosti k předškolnímu vzdělávání), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

  V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení.

  Výsledky zápisu

  Během zápisu budete telefonicky kontaktováni a informováni o přiděleném REGISTRAČNÍM ČÍSLE.
  Pod tímto číslem najdete na www.mscv.cz a na vývěskové tabuli na ředitelství MŠ Chomutov od 1. 6. 2021 informaci, zda a na kterou součást školy bylo Vaše dítě přijato.

  Rozhodnutí o přijetí dítěte si osobně vyzvednete u zástupkyně ředitelky na součásti školy, kam bude Vaše dítě přijato během měsíce června.
  Podrobné informace o těchto termínech budou včas zveřejněny na www.mscv.cz

  Dodatečné zapisování dětí na neobsazená místa
  Pokud dovolí kapacita MŠ Chomutov, budeme přijímat děti, které dovrší tří let po 1. 1. 2022 - budou umísťovány do MŠ Zahradní, kde máme pro tak malé děti vybudované 3 třídy.
  Tyto děti budeme zapisovat na ředitelství MŠ Chomutov v MŠ Jiráskova ve dnech 23. 6. 2021 - 24. 6. 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.

  Individuální vzdělávání
  Rodiče, kteří zvolí pro své dítě s povinným předškolním vzděláváním formu Individuálního vzdělávání, podají ředitelce školy "Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte"(tiskopis oznámení bude také ke stažení na www.mscv.cz) – elektronicky do datové schránky školy nebo na e-mail s elektronickým podpisem nebo osobně na ředitelství MŠ v Jiráskově ulici v termínech zápisu po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. č.: 474 621 120.
  Předškolní vzdělávání je povinné od 1. 9. 2017
  Na koho se vztahuje: na děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2021. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
  • na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů
  • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů
  • na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
  • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz zákon č.325/1999Sb., o azylu a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů)

  U dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání, musí zákonní zástupci omluvit jejich neúčast ve vzdělávání – podrobnosti stanoví školní řád http://www.mscv.cz/?id=14&menu=skolni-rad
  Zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k zápisu do mateřské školy, pokud tak neučiní, může být trestán uložením pokuty přestupkovou komisí na obci až do výše 5000 Kč.
  Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu od 8.00 do 12.00 hodin, dítě se může vzdělávat i po celou dobu provozu MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období všech školních prázdnin v základních školách v Chomutově.
  Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání je individuální vzdělávání (§34b školského zákona). Postup při individuálním vzdělávání dítěte:
   ředitel převezme oznámení o zahájení individuálního vzdělávání dítěte, kdy zákonný zástupce doloží všechny skutečnosti vyžadované zákonem
   ředitel doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
   ředitel archivuje ve spisu Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání, záznamy z jednotlivých ověření
   domlouvá termín ověření a jejich obsah
   zástupkyně ředitelky pravidelně informuje zákonného zástupce na www.mscv.cz o akcích školy a výběr ponechává na něm
   doporučuje tvorbu portfolia
   seznámí zákonného zástupce se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, aby z něj mohl vycházet při vzdělávání dítěte
   doporučuje vhodné pracovní sešity, metodické či didaktické materiály a knihy z oblasti vývojové psychologie
   MŠ ve stanoveném termínu (viz školní řád) ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí další postup při vzdělávání dítěte
   v případě shledání, že dítě nedosahuje očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, může ředitel rozhodnout o ukončení individuálního vzdělávání, je zákonný zástupce povinen druhý den přivést dítě do MŠ k povinnému předškolnímu vzdělávání

  Úplata za předškolní vzdělávání
  Od 1. 9. 2021 je předškolní vzdělávání poskytováno bezúplatně dětem, které do 31. 8. 2021 dovršily pěti let i v případě odkladu povinné školní docházky nebo v případě dodatečného odkladu, kdy se žák vrací do MŠ.
  Ostatní platí školné ve výši 400,- Kč za měsíc.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1652 46%
  Podle jejího zaměření. 996 28%
  Podle jiného kritéria. 959 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Chomutov
  příspěvková organizace
  Jiráskova 4335
  430 03 Chomutov

  Ekonomické oddělení:
  tel.: 474 621 120

  Ekonom: Ing. Jitka Svobodová

  Příjem a evidence dětí:
  Emílie Šálková

  Účetní: Petra Vrbová
  Mzdová účetní: Jitka Šmakalová

  Personalistka: Danuše Kalousová
  tel.: 474 332 314

  Správce IT: Tomáš Polák
  mob.: 702 224 139

  e-mail: reditelstvi@mschomutov.cz
  telefon: 474 621 120

  Identifikátor právnické osoby:
  666 000 49
  IČO: 727 44 260
  IZO: 166 000 418

  ID datové schránky: 3tbvxbf

  Zřizovací listina: účinná od 1. 1. 2014
  tj. po změně vyplývající z usnesení ZM č.151/13 z 25. 11. 2013 a dodatky
  Zařazení do rejstříku škol: č. j: 3119/SMT/2010/5 změna názvu školy č. j.:2421/SMT/2013/3

  Zřizovatel školy:
  Statutární město Chomutov
  Sídlo zřizovatele: Zborovská 4602
  43028 Chomutov
  Vedoucí odboru školství: Ing.Martina Kalová

  Ředitelka

  Bc. Eliška Smetanová
  Tel.: 474 621 120

  Rychlá navigace


  © 2009-2021 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít