Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021

  01. 09. 2020 | Vložil: Ředitelka

  Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte zapsaného k docházce
  v Mateřské škole Chomutov, příspěvková organizace

  Ředitelka Mateřské školy Chomutov, příspěvková organizace podle § 123 zákona č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

  s t a n o v u j e

  výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte zapsaného k docházce v Mateřské škole Chomutov, příspěvková organizace od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 ve výši 300 Kč za kalendářní měsíc.

  Vzdělávání v mateřské škole zřízené obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

  Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti se zdravotním postižením.

  V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky MŠMT č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání se úplata za dítě nemění – provoz je zajištěn v náhradních pracovištích.

  Osvobozen od úplaty je v souladu s vyhláškou č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání:

  a)zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

  b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

  c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

  d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,
  pokud a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.


  Nárok na osvobození od úplaty se uplatňuje písemně na ředitelství MŠ Chomutov v Jiráskově ulici 4335 a doloží se potvrzením od příslušného úřadu.

  Školné se platí zálohově na následující měsíc na účet MŠ nejpozději do 25. dne v měsíci.

  Žádáme rodiče o ohleduplnost při placení poplatků. V současné době plaťte převážně bezhotovostně převodem z účtu nebo platbou na poště.

  V Chomutově dne 1. 9. 2020 Bc. Eliška Smetanová
  ředitelka Mateřské školy Chomutov, příspěvková organizace
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1632 46%
  Podle jejího zaměření. 992 28%
  Podle jiného kritéria. 948 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Chomutov
  příspěvková organizace
  Jiráskova 4335
  430 03 Chomutov

  Ekonomické oddělení:
  tel.: 474 621 120

  Ekonom: Ing. Jitka Svobodová

  Příjem a evidence dětí:
  Emílie Šálková

  Účetní: Petra Vrbová
  Mzdová účetní: Jitka Šmakalová

  Personalistka: Danuše Kalousová
  tel.: 474 332 314

  Správce IT: Tomáš Polák
  mob.: 702 224 139

  e-mail: reditelstvi@mschomutov.cz
  telefon: 474 621 120

  Identifikátor právnické osoby:
  666 000 49
  IČO: 727 44 260
  IZO: 166 000 418

  ID datové schránky: 3tbvxbf

  Zřizovací listina: účinná od 1. 1. 2014
  tj. po změně vyplývající z usnesení ZM č.151/13 z 25. 11. 2013 a dodatky
  Zařazení do rejstříku škol: č. j: 3119/SMT/2010/5 změna názvu školy č. j.:2421/SMT/2013/3

  Zřizovatel školy:
  Statutární město Chomutov
  Sídlo zřizovatele: Zborovská 4602
  43028 Chomutov
  Vedoucí odboru školství: Ing.Martina Kalová

  Ředitelka

  Bc. Eliška Smetanová
  Tel.: 474 621 120

  Rychlá navigace


  © 2009-2021 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít