Obnovení provozu mateřských škol od 12.4.2021

  09. 04. 2021 | Vložil: Ředitelka

  Závazné informace ředitelky školy k 1. fázi otevření Mateřské školy Chomutov pro zákonné zástupce dětí platné od pondělí 12. 4. 2021


  KTERÉ DĚTI MOHOU OD 12. 4. 2021 NASTOUPIT DO MŠ?

  Provoz všech součástí Mateřské školy Chomutov je otevřen pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání (s povinným předškolním vzděláváním), pro všechny děti ze tříd dle §16 odst. 9 (speciální třída) a pro děti zaměstnanců Integrovaného záchranného systému těchto profesí (ve své součásti školy, kde jsou děti zapsány):

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky


  Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
  Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání. Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.
  Mateřská škola je otevřena v běžné provozní době od 6-16 hod. (některé součásti MŠ do 16,30)
  Každá osoba vyjma dětí je povinna si při vstupu do areálu či budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.
  Zákonní zástupci dětí jsou povinni nahlásit v MŠ své aktuální telefonní číslo.

  JAK JE TO S TESTOVÁNÍM DĚTÍ?

  Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole. Testování se provádí 2x týdně před zahájením vzdělávání. Rodiče se řídí pokyny pověřeného pracovníka mateřské školy. Negativní test má platnost max. 3 dny, potom se musí zopakovat. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Testování dítěte provádí rodič nebo jím pověřená osoba. Testuje se výtěrem z okraje nosu dle obrázkového nebo filmového manuálu, který je v příloze této závazné informace na webových stránkách školy nebo vytištěný na testovacím místě v mateřské škole.

  DŮLEŽITÉ!

  Doporučujeme rodičům, aby přicházeli do MŠ v dostatečném předstihu a počítali se zdržením v MŠ, které souvisí s testováním dítěte. Na výsledek antigenního testu je nutné, aby rodič vyčkal 15 min. na místě.

  VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ – CO BUDE NÁSLEDOVAT?

  Pokud je test negativní, dítě pokračuje ke vzdělávání do MŠ, pokud je test pozitivní, dítě odchází s rodičem domů a rodič je povinen kontaktovat telefonicky ošetřujícího lékaře dítěte a řídit se dále jeho pokyny.
  V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den, prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti,, které byly s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů po dobu do zjištění výsledku PCR testu.
  V případě, kdy PCR test nepotvrdí infekci, u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
  V případě, kdy PCR test potvrdí infekci, u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem, nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

  KDO SE NEMUSÍ TESTOVAT?

  Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu, na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu, na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod,., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  Testování se neprovádí, u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci, minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů, od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. ,
  Testování se neprovádí, u osob, které mají vystavený certifikát, Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování, proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

  CO KDYŽ NECHCI NECHAT SVÉ DÍTĚ TESTOVAT?

  Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování,, škola bude absenci evidovat jako omluvenou,. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání.

  CO DÁLE PLATÍ?

  Pohyb třetích osob v MŠ není povolený, je nutné dodržovat přísná hygienická opatření a rozestupy,. V MŠ se bude často větrat a děti budou více času trávit venku, přizpůsobte tak této situaci oblečení dětí,.
  Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení lékaře).


  Návod pro rodiče k rezervaci k PCR testu

  08. 04. 2021 | Vložil: Ředitelka

  Pokud Vaše dítě bude mít ráno v MŠ pozitivní antigenní test na COVID-19, musí s rodičem opustit testovací místnost a telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře dítěte a postupovat dle jeho instrukcí.

  Zde je návod, jak se z domova zarezervovat na odběrovém místě na PCR test pro dítě.

  Rodič je povinen bez odkladu sdělit škole výsledek PCR testu dítěte.


  Distanční vzdělávání dětí s povinným předškolním vzděláváním

  03. 03. 2021 | Vložil: Ředitelka

  Vážení rodiče,
  vzhledem k tomu, že MŠ Chomutov je od 1.3.2021 uzavřena z důvodu nařízení vlády v rámci pandemie covid-19, máme povinnost děti s povinným předškolním vzděláváním vzdělávat distančně.
  Distanční vzdělávání provádíme formou zadávání nabídky činností dětí na doma na našich webových stránkách v jednotlivých mateřských školách v záložce "Co se učíme".

  Rozsah plnění zadání je na Vás, děti přinesou výsledky plnění distančního vzdělávání do MŠ po jejich otevření. Vše bude zařazeno do jejich portfolia, které si na konci školního roku odnesou domů.


  Ošetřovné na děti v době uzavření školy

  28. 02. 2021 | Vložil: Ředitelka

  Mateřská škola nepotvrzuje ani nevydává formulář na ošetřovné na dítě. Komplexní informace najdete na www.cssz.cz


  UZAVŘENÍ VŠECH SOUČÁSTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOMUTOV

  27. 02. 2021 | Vložil: Ředitelka

  Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření

  jsou všechny součásti Mateřské školy Chomutov od pondělí 1. března 2021 až do odvolání UZAVŘENY.

  Děti zaměstnanců Integrovaného záchranného systému a některých dalších zaměstnanců dle Rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje o péči o děti při nouzovém stavu mohou využít dětskou skupinu, která je v provozu v Základní škole Školní v Chomutově. Bližší informace o skupině na webových stránkách ZŠ Školní.

  Rozhodnutí hejtmana a Usnesení vlády o uzavření škol najdete v příloze pod tímto oznámením.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1632 46%
  Podle jejího zaměření. 992 28%
  Podle jiného kritéria. 948 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Chomutov
  příspěvková organizace
  Jiráskova 4335
  430 03 Chomutov

  Ekonomické oddělení:
  tel.: 474 621 120

  Ekonom: Ing. Jitka Svobodová

  Příjem a evidence dětí:
  Emílie Šálková

  Účetní: Petra Vrbová
  Mzdová účetní: Jitka Šmakalová

  Personalistka: Danuše Kalousová
  tel.: 474 332 314

  Správce IT: Tomáš Polák
  mob.: 702 224 139

  e-mail: reditelstvi@mschomutov.cz
  telefon: 474 621 120

  Identifikátor právnické osoby:
  666 000 49
  IČO: 727 44 260
  IZO: 166 000 418

  ID datové schránky: 3tbvxbf

  Zřizovací listina: účinná od 1. 1. 2014
  tj. po změně vyplývající z usnesení ZM č.151/13 z 25. 11. 2013 a dodatky
  Zařazení do rejstříku škol: č. j: 3119/SMT/2010/5 změna názvu školy č. j.:2421/SMT/2013/3

  Zřizovatel školy:
  Statutární město Chomutov
  Sídlo zřizovatele: Zborovská 4602
  43028 Chomutov
  Vedoucí odboru školství: Ing.Martina Kalová

  Ředitelka

  Bc. Eliška Smetanová
  Tel.: 474 621 120

  Rychlá navigace


  © 2009-2021 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít