Distanční vzdělávání dětí s povinným předškolním vzděláváním

  03. 03. 2021 | Vložil: Ředitelka

  Vážení rodiče,
  vzhledem k tomu, že MŠ Chomutov je od 1.3.2021 uzavřena z důvodu nařízení vlády v rámci pandemie covid-19, máme povinnost děti s povinným předškolním vzděláváním vzdělávat distančně.
  Distanční vzdělávání provádíme formou zadávání nabídky činností dětí na doma na našich webových stránkách v jednotlivých mateřských školách v záložce "Co se učíme".

  Rozsah plnění zadání je na Vás, děti přinesou výsledky plnění distančního vzdělávání do MŠ po jejich otevření. Vše bude zařazeno do jejich portfolia, které si na konci školního roku odnesou domů.


  Jsme zapojeni do projektu ŠABLONY III

  08. 02. 2021 | Vložil: Ředitelka

  IZ


  Aktuální nařízení MZČR od 10. 9. 2020 do odvolání

  10. 09. 2020 | Vložil: Ředitelka

  IZ

  1

  Závazné informace a pokyny ředitelky školy o provozu Mateřské školy Chomutov

  28. 08. 2020 | Vložil: Ředitelka

  IZ


  ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  29. 06. 2020 | Vložil: Ředitelka

  Ředitelka Mateřské školy Chomutov, příspěvková organizace (dále jen MŠ CV), podle §123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), a v souladu s §6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

  s t a n o v u j e

  výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte zapsaného k docházce v Mateřské škole Chomutov, příspěvková organizace od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 ve výši 300.- Kč za kalendářní měsíc.

  Dítěti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, se předškolní vzdělávání v MŠ CV poskytuje bezúplatně (§ 123 odst. 2 školského zákona).

  Osvobození od úplaty může plátce uplatnit v následujících případech a tuto skutečnost prokáže předložením příslušného dokladu z Úřadu práce ředitelce MŠ CV (§ 6 odst. 6 vyhlášky):

  a) zákonný zástupce dítěte (plátce), který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi,
  b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  c) rodič (plátce), kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
  d) fyzická osoba (plátce), která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

  O osvobození od úplaty plátce písemně požádá ředitelku MŠ CV, která v této věci rozhoduje formou Žádosti o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání dítěte.

  Úplata za předškolní vzdělávání se platí zálohově na následující měsíc nebo bankovním převodem na účet MŠ CV č. 4335027/2700 + VS (evidenční číslo dítěte), nejpozději do 25. dne v měsíci.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1632 46%
  Podle jejího zaměření. 992 28%
  Podle jiného kritéria. 948 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Chomutov
  příspěvková organizace
  Jiráskova 4335
  430 03 Chomutov

  Ekonomické oddělení:
  tel.: 474 621 120

  Ekonom: Ing. Jitka Svobodová

  Příjem a evidence dětí:
  Emílie Šálková

  Účetní: Petra Vrbová
  Mzdová účetní: Jitka Šmakalová

  Personalistka: Danuše Kalousová
  tel.: 474 332 314

  Správce IT: Tomáš Polák
  mob.: 702 224 139

  e-mail: reditelstvi@mschomutov.cz
  telefon: 474 621 120

  Identifikátor právnické osoby:
  666 000 49
  IČO: 727 44 260
  IZO: 166 000 418

  ID datové schránky: 3tbvxbf

  Zřizovací listina: účinná od 1. 1. 2014
  tj. po změně vyplývající z usnesení ZM č.151/13 z 25. 11. 2013 a dodatky
  Zařazení do rejstříku škol: č. j: 3119/SMT/2010/5 změna názvu školy č. j.:2421/SMT/2013/3

  Zřizovatel školy:
  Statutární město Chomutov
  Sídlo zřizovatele: Zborovská 4602
  43028 Chomutov
  Vedoucí odboru školství: Ing.Martina Kalová

  Ředitelka

  Bc. Eliška Smetanová
  Tel.: 474 621 120

  Rychlá navigace


  © 2009-2021 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít