MŠ Pohádka - Školní Pěšina

Jsme zapojeni do projektu


  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

  15. 08. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV) MŠ Chomutov: Já a svět, který mě obklopuje
  Zpracovatel: Bc. Eliška Smetanová a zástupkyně ředitelky součástí školy se svými pedagogickými sbory

  Motto:
  Žij vyrovnaně: trochu se uč a trochu přemýšlej
  a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.
  Robert Fulghum


  ŠVP PV součásti školy Školní pěšina 5212, 430 04 Chomutov: S kamarády za pohádkou
  Zpracovatel: Bc. Monika Chloupková se svým pedagogickým sborem

  Motto:
  Každý týden od pondělí do pátku do školky se těší každý z nás,
  trefíme sem poslepu i pozpátku, ať je teplo, déšť anebo mráz.
  Chodíme si kreslit, cvičit, hrát, o přírodě chceme všechno znát,
  víme, co je víc a co je míň, nábytek, že židle je a skříň.
  autor: Eva Schnitterová

  ŠVP PV je uspořádán do čtyř bloků dle ročních období tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Snažíme se umožnit dětem v maximální míře učení prožitkem, tak, aby si mohly všechno osahat, prožít, vidět na vlastní oči.
  ŠVP PV naší mateřské školy vychází z RVP PV a ŠVP PV Mateřské školy Chomutov a také z individuálních zvláštností a potřeb dětí navštěvujících mateřskou školu. Naší snahou je zapojit co nejvíce dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, poskytnout jim co největší péči a možnost vzdělávání. Děti se seznamují se světem, který je obklopuje, prostřednictvím pohádky. V pohádkách budeme poznávat dobro i zlo, vyvozovat z nich ponaučení.
  Filosofií součásti mateřské školy Školní pěšina je poznávání světa prostřednictvím pohádek, dramatizace, básní, říkadel a pranostik tak, aby na konci předškolního věku bylo schopno zvládat nároky, které na něj budou ve škole i v běžném životě kladeny. Pohádky, příběhy a básně rozvíjejí u dětí fantazii, představivost, emoce, slovní zásobu, myšlení, sociální cítění a pomáhají dětem vytvářet si postoje ke všemu, co je obklopuje. Ve všech třídách naší mateřské školy pravidelně zařazujeme do třídních vzdělávacích plánů nejen poslech a dramatizaci, ale pohádkami, říkadly a pranostikami motivujeme i další činnosti v průběhu dopoledního bloku.


  Dílčí projekty ŠVP „S kamarády za pohádkou“

  Malý zahradník
  V naší mateřské škole Pohádce se snažíme rozvíjet u dětí zájem o přírodu a její ochranu – s dětmi ve třídách i na zahradě pěstujeme nejrůznější rostlinky – rajská jablíčka, papriky, kedlubny, citrusy, tulipány a narcisy, rádi experimentujeme - rychlíme řízky zeleniny a květin, klíčíme semena luštěnin.
  Přihlásili jsme se do projektu Malý zahradník - vzdělávacího programu firmy AGRO CS a.s., která je hlavním garantem, jejím partnerem je firma Plastia s.r.o. Cílem projektu je probudit v dětech zájem o přírodu, přírodní materiály, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, podpořit dětskou zodpovědnost, samostatnost a úctu k lidské práci.
  Vztah k přírodě, pěstování a respekt k lidské práci je nám velmi blízký. Přijali jsme pravidla a podmínky tohoto projektu, garant a partneři nám zajistili potřebné pomůcky a rostlinný materiál a my se společně s dětmi těšíme na úžasný proces sázení, péče a konečný barevný efekt rozkvetlých květin v truhlících za okny naší mateřské školy.

  Zpívání pro radost
  Od září 2016 se s dětmi, které rády zpívají, scházíme jednou týdně a „zpíváme si pro radost“. Sboreček jsme nazvali „Pohádka“, tak jako se jmenuje naše mateřská škola. Veselými písničkami děláme radost rodičům, vystupujeme i na veřejnosti (Vánoční zpívání na náměstí 1. máje, pravidelné návštěvy Domova harmonie a klidu, Vítání jara na náměstí 1. máje, Mateřinkové písňobraní v Městském divadle). Na jaře 2019 jsme se poprvé zúčastnili pěvěcké soutěže Vejprtský drozd, na podzim 2019 nás jedna dívka prezentovala dokonce na Pražském pěveckém festivalu v Praze.

  Čím budu, až vyrostu
  Děti se seznamují s profesemi v souvislosti s nabízenými činnostmi a akcemi školy – exkurzemi, návštěvami Zooparku, spoluprací s Klubem ledního hokeje, Základní školou na Písečné, Penzionem Pod Břízami, spoluprací s rodiči (beseda s rodičem a ukázkou jeho práce, např. pekaře, zdravotní sestry, truhláře apod.).

  Malá technická univerzita
  Jedná se o sérii 8 hravých lekcí (Stavitel města, Malý architekt, Malý inženýr, Malý projektant, Stavitel mostů, Stavitel věží, Malý zpracovatel odpadů, Malý energetik), ve kterých děti pracují s dětskými technickými výkresy, oblíbenou stavebnicí a dozví se a samy si vyzkouší, jak postavit dům, proč nespadne most, jak vztyčit vysokou věž a získají spoustu dalších vědomostí a dovedností rozvíjejících vztah k polytechnice.

  Nechci kazy
  Správně osvojená zubní hygiena je tím nejlevnějším, nejméně nepříjemným a nejjednodušším způsobem, jakým docílit zdravých zubů. Pokud děti včas naučíme a motivujeme k tomu, aby správně pečovaly o své zuby, ušetříme si v budoucnu mnoho starostí a bolesti. Čištění zoubků provádíme každý den po obědě.

  Zdravá abeceda
  Pomáháme dětem ve školce získávat zdravé návyky, vedeme je ke zdravému životnímu stylu - od událostí vedeme děti přes prožitek pomocí připravených scénářů, pomůcek a her k porozumění vlastním potřebám tak, aby ony samy přijaly odpovědnost za svá rozhodování.

  Dopravní výchova
  Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Děti získávají vědomosti a zkušenosti z oblasti dopravní výchovy k vytváření správných návyků, vztahů k okolí a k lidem, vštěpujeme jim ukázněnost, vztah ke zdraví, opatrnost. Rozvíjíme vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při chování v určitých situacích (dopravních), tj. paměť, pozornost, soustředěnost, ukázněnost, ohleduplnost, vnímání i orientaci v prostoru a čase, vnímání nebezpečí. Děti se učí předvídat rizika, správně vyhodnocovat situace a vhodně jednat, pracují s obrázky dopravních značek a dopravních prostředků. Spolupracujeme s Městskou policií v Chomutově (besedy na téma doprava, cyklistika, nebezpečné situace, výbava městské policie).

  Zápoleníčko na dálku
  Zápoleníčko na dálku je inspirováno soutěží pro žactvo a mládež, kterou pořádá komise žactva a mládeže MR ČASPV. Hlavní myšlenkou je rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku a porovnání výkonů jednotlivých skupin. Soutěž je pro skupiny 5 – 6 letých dětí, popřípadě i dětí s odkladem povinné školní docházky.
  Děti zápolí v pěti disciplínách: orientace v prostoru - běh na 15 metrů, převratový cvik - kotoul vpřed, odraz - skok do dálky z místa, rovnovážný postoj – stoj zánožný, vzpažit „arabeska“, flexibilita – hluboký ohnutý předklon.
  Pro přehled si malí sportovci mohou samostatně zakreslovat do pracovních listů své výkony, tím si procvičí grafomotoriku a také je to motivuje k lepším výsledkům.
  Učitelé a cvičitelé zapíší do tabulky výsledky a odešlou 2x ročně (do 31. prosince a do 31. května) vedoucí TV sekce, p. Slabyhoudové. Každý sportovec dostane účastnický list.


  Gramotnosti v MŠ

  Předčtenářská gramotnost – předchází výuce čtení, psaní
  Jak ji u dětí rozvíjíme?
  • četbou textu, prací s knihou, převyprávěním slyšeného textu, vyprávěním prožité reality, vyjádřením svého přání či zážitků, seznamováním s básněmi, říkadly apod., domýšlením děje, rozvíjením vztahu ke knize, k časopisu (tvořivé hry Na knihkupectví, Na knihovnu apod.), ritualizací vyprávěcích chvilek, (každodenní zařazení povídacích chvilek do denního plánu, např. krátké osobní rozhovory při vstupu dítěte do třídy), dětem přístupnou knihovnou ve třídě, návštěvami knihovny a knihkupectví, spoluprací s rodinou (děti mohou donést do MŠ svoji oblíbenou knihu), řazením obrázků podle dějové posloupnosti, vyřizováním krátkých vzkazů, hádankami, vymýšlením rýmů, dramatickými činnostmi, využitím hry Logico Piccolo, hrátkami se slovy atd.

  Jazyková gramotnost – připravuje děti pro život v mnohojazyčné společnosti
  Jak ji u dětí rozvíjíme?
  • děti se seznámí s tím, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možné se jim naučit, poznávají kulturu jiných států, seznamujeme děti s anglickými slovíčky

  ICT gramotnost - naučí děti zdravému přístupu k informačním technologiím a hravou formou podporuje počítačovou gramotnost předškoláků
  Jak ji u dětí rozvíjíme?
  • děti se seznamují s počítačem - zapnutí počítače, z čeho se počítač skládá, jak se jednotlivé části nazývají, jak se používají
  • učí se ovládat koordinaci ruky a oka
  • rozvojíme jemnou motoriku, tvořivost, představivost
  • děti se seznámují s 3Boxem, plní úlohy, učí se ovládat pero, střídat se ve skupině
  • softwarové programy, se kterými děti pracuji - Chytré dítě, Mílin dům, Hančin dům místa a času, Mozkolamy, Dubový rybníček, Stroj na počasí, Millys early house

  Předmatematická gramotnost – předchází výuce matematiky
  Jak ji u dětí rozvíjíme?
  • rozvíjíme představy o množství, porovnáváme, pracujeme s pojmy a vztahy, třídíme dle určitých kritérií, tvoříme skupiny, uspořádáme a řadíme prvky

  Environmentální gramotnost - seznamování s prostředím, ve kterém žijeme, vytváření pozitivního vztahu k němu
  Jak ji u dětí rozvíjíme?
  • komunikativními aktivitami, spoluprací ve skupině, pravdivým prožíváním, smyslovým vnímáním, vytvářením elementárního povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí, jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách, učříme děti chápat, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit, osvojením poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy, rozvíjením úcty k životu ve všech jeho formách, rozvíjením schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám, vytvářením povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1342 45%
  Podle jejího zaměření. 829 28%
  Podle jiného kritéria. 795 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Pohádka
  Školní Pěšina 5212
  430 04 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Monika Chloupková
  Tel.: 474 661 158
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod. hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2020 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít