MŠ Pohádka - Školní Pěšina

Jsme zapojeni do projektu


  Červen 2019 - Medardova kápě čtyřicet dní kape

  28. 05. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Cíle
  Vytváření prosociálních postojů.
  Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností.
  Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu.
  Osvojení si elementárních poznatků a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.
  Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu.
  Poznávání jiných kultur, osvojení si elementárních poznatků o exotických zvířatech.

  Nabídka činností
  Aktivity podporující uvědomování si vztahů, podporující sbližování a respekt k druhému
  Aktivity přibližující dítěti rozmanitost kultur
  Společné diskuse, rozhovory, komentování zážitků a aktivit, samostatný slovní projev na určité téma
  Prosociální aktivity, vedoucí děti k ohleduplnosti, ochotě rozdělit se, pomoci, chránit soukromí a bezpečí
  Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci
  Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

  Očekávané výstupy
  Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný.
  Mít povědomí o životě na jiných kontinentech, o multikulturní společnosti.
  Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady ve vhodně zformulovaných větách.
  Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat.
  Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování.
  Chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, v případě potřeby požádat druhého o pomoc.
  Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně.
  Mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích.

  Experimenty
  Pokusy s vodou (přelévání, čistá x špinavá, chutě vody, skupenství vody)
  Provázkový telefon (přenášení zvuku mezi kelímky provázkem)
  Vlastnosti materiálů a jejich vliv na zvukové efekty (kuličková dráha, kuličky z různých materiálů)
  Pozorování duhy, vytváření duhy; odpařování vody po dešti (vliv barvy a teploty povrchu)
  Tvoření prasátek (slunce a zrcátko); stínohry vlastním tělem
  Barevný výbuch sopky; Kdo si dá?; Plný banánu!; Opravdu to funguje???; Sluneční hodiny; Suchý potápěč (50 báječných experimentů)

  Doporučené pohádky
  O Smolíčkovi; O poslušných kůzlátkách; O panence, která tence plakala; Hraní; Návštěva z cirkusu; Doktor Bolíto


  Květen 2019 - Ozve-li se v máji hrom, uchyť kámen nebo strom a síla tě neopustí

  30. 04. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Cíle
  Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému.
  Posilování přirozených poznávacích citů.
  Rozvoj kooperativních dovedností.
  Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka.
  Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody.
  Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti.

  Nabídka činností
  Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije
  Syslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj zrakového a sluchového vnímání a paměti, koncentrace pozornosti
  Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
  Poslech pohádek, vyprávění, přednes, dramatizace, zpěv
  Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
  Lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti, zdravotně zaměřené činnosti

  Očekávané výstupy
  Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc.
  Spolupracovat s ostatními.
  Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité.
  Rozlišovat některé obrazné symboly, poznat některá písmena a číslice, napsané své jméno.
  Sledovat očima zleva doprava.
  Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu.
  Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla.
  Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu.

  Experimenty
  Zkoumání zeminy pod mikroskopem, lupou
  Růst květin za různých podmínek (bělení pampeliškových listů, květin apod.)
  Pokusy s rostlinou (světlo, voda, teplo, chlad)
  Zkoumání přírodnin (kámen, písek, zemina)
  Umělé mraveniště
  Pozorování různých druhů hmyzu – velikost, křehkost, rychlost atd.
  Namáčení přírodnin a předmětů z venku – čistota
  Kouzla s květy; Černý barevný?; Knižní dieta; Voda na horské dráze; Stříkající věc (50 báječných experimentů)

  Doporučené pohádky
  Králičí maminka; O Šípkové Růžence; Pohádky skřítka Medovníčka; Tři bratři


  Duben 2019 - Na svatého Jiří vylézají hadi, štíři

  29. 03. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Cíle
  Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí.
  Rozvoj a užívání všech smyslů.
  Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.
  Vytváření elementárního povědomí o širším technickém prostředí, o jeho rozmanitosti a vývoji.
  Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu.

  Nabídka činností
  Přirozené pozorování blízkého prostředí, okolní přírody a života v ní
  Smyslové a psychomotorické hry
  Ekologicky motivované hrové aktivity
  Kognitivní činnosti – kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování
  Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit
  Hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní

  Očekávané výstupy
  Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit.
  Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.
  Mít povědomí o významu životního prostředí, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí.
  Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí.
  Zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené, jednoduché praktické situace, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti.

  Experimenty
  Výroba papíru
  Pozorování duhy, vytváření duhy (voda z hadice a slunce)
  Kouzelné obrázky (otisk obrázku, obrázek s nití)
  Obarvování sedmikrásek, karafiátů, čínského zelí, řapíkatého celeru, růží
  Vlastnosti předmětů a materiálů po odsátí vzduchu, změna objemu
  (igelitový sáček s textilií, papírem apod.)
  Rychlost schnutí papíru v různých podmínkách
  Pozorování lupou, mikroskopem – struktura květu, listu
  Porovnávání váhy modelů dopravních prostředků
  Kouzlo s mincemi; Zmagnetizování; Čmeláčí domeček; Loď
  s pohonem; Hasící pěna; Raketa z nafukovacího balonku (50 báječných
  experimentů)

  Doporučené pohádky
  O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku; Kuřátko a obláček; Jak pejsek
  a kočička myli podlahu; O jedné jablůňce; O nákladním vlaku;
  O semaforu, který nechtěl cvičit


  Březen 2019 - Na svatého Řehoře čáp letí přes moře

  28. 02. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Cíle
  Seznamování se světem lidí, kultury a umění.
  Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou.
  Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.
  Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem.
  Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.

  Nabídka činností
  Tvůrčí činnosti dramatické, hudebně pohybové podněcující estetické vnímání a tříbení vkusu
  Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu
  Přirozené i zprostředkované poznávání přírody, sledování rozmanitostí a změn v přírodě
  Využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte
  Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije
  Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

  Očekávané výstupy
  Vnímat umělecké a kulturní podněty, sledovat představení se zájmem
  a hodnotit svoje zážitky.
  Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé.
  Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí
  různých dovedností a technik.
  Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého.
  Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky.

  Experimenty
  Pozorování zvířecí srsti pod mikroskopem
  Rychlení semen za různých podmínek
  Zkoumání produktů ze zvířat (vejce)
  Rychlení plátku zeleniny či ovoce (celer, petržel, rajče, ananas)
  Zakořenění různých druhů dřevin
  Pohyb papírových ryb v akváriu na topení
  Rozlišování teploty vody ve sklenicích hmatem
  Rostlina ve váze za různých podmínek (voda, světlo, teplota vzduchu)
  Nasávání obarvené vody papírovým kapesníkem, míchání barevných odstínů
  Trvanlivost rostlin v různých podmínkách (ve váze, zakořeněná v zemi)
  Jak těžký je vzduch?; Černo-bílá podívaná; Plavající vajíčko; Kyselé vejce (50 báječných experimentů)

  Doporučené pohádky
  Včelky na výzvědách; Nalezenec; Slepička Manka slaví narozeniny; O třech prasátkách; O pejskovi a kočičce, jak pekli dort; O koťátku, které zapomnělo mňoukat; Devět; Pohádka o červené slepičce; O neposlušných kůzlátkách; Začarovaný les  


  Únor 2019 - Zima blátivá nemoci rozsívá

  31. 01. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Cíle
  Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.
  Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka.
  Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě.
  Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.
  Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat hodnoty společnosti.

  Nabídka činností
  Četba, vyprávění a poslech pohádek s etickým obsahem a poučením
  Přednes, recitace, dramatizace, zpěv
  Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
  Činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
  Aktivity seznamující dítě s různými tradicemi a zvyky

  Očekávané výstupy
  Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je.
  Chápat slovní vtip a humor.
  Sledovat a vyprávět příběh, pohádku.
  Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít
  povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy užívané ve spojení
  se zdravím, s pohybem a sportem.
  Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí.
  Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu
  aktivního pohybu a zdravé výživy.
  Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky,
  respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti.

  Experimenty
  Stopy ve sněhu
  Rozpouštění sněhu, co všechno může obsahovat
  Pozorování vlasu pod mikroskopem
  Pozorování prachu pod lupou
  Hrnečku, vař (soda, mouka, voda, potravinářská barva)
  Mráz za oknem (pozorování kelímku s vodou, vlivu mrazu)
  Mráz a voda sladká x slaná
  Rozpínání vzduchu zahříváním (balónek v mikrovlnné troubě)
  Odpařování vody za různých podmínek
  Děravá!; Příliš mnoho prstů; Dvojité pero; Perfektní kapka; Klam pomerančového džusu (50 báječných experimentů)

  Doporučené pohádky
  Jak zvířátka přezimovala; Neplechy báby Zimy; O rukavičce; Dlouhý, Široký, Bystrozraký; O zmrzlém králi; Doktor Bolíto
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1233 45%
  Podle jejího zaměření. 769 28%
  Podle jiného kritéria. 733 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Pohádka
  Školní Pěšina 5212
  430 04 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Monika Chloupková
  Tel.: 474 661 158
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod. hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2019 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít