MŠ Pohádka - Školní Pěšina

Jsme zapojeni do projektu


  Červen 2020 - Medardova kápě – čtyřicet dní kape

  28. 05. 2020 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Cíle
  Vytváření prosociálních postojů.
  Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností.
  Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu.
  Osvojení si elementárních poznatků a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.
  Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu.
  Poznávání jiných kultur, osvojení si elementárních poznatků o exotických zvířatech.

  Nabídka činností
  Aktivity podporující uvědomování si vztahů, podporující sbližování a respekt k druhému
  Aktivity přibližující dítěti rozmanitost kultur
  Společné diskuse, rozhovory, komentování zážitků a aktivit, samostatný slovní projev na určité téma
  Prosociální aktivity, vedoucí děti k ohleduplnosti, ochotě rozdělit se, pomoci, chránit soukromí a bezpečí
  Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci
  Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

  Očekávané výstupy
  Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný.
  Mít povědomí o životě na jiných kontinentech, o multikulturní společnosti.
  Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady ve vhodně zformulovaných větách.
  Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat.
  Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování.
  Chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, v případě potřeby požádat druhého o pomoc.
  Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně.
  Mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích.

  Experimenty
  Pokusy s vodou (přelévání, čistá x špinavá, chutě vody, skupenství vody)
  Provázkový telefon (přenášení zvuku mezi kelímky provázkem)
  Vlastnosti materiálů a jejich vliv na zvukové efekty (kuličková dráha, kuličky z různých materiálů)
  Pozorování duhy, vytváření duhy; odpařování vody po dešti (vliv barvy a teploty povrchu)
  Tvoření prasátek (slunce a zrcátko); stínohry vlastním tělem
  Barevný výbuch sopky; Kdo si dá?; Plný banánu!; Opravdu to funguje???; Sluneční hodiny; Suchý potápěč (50 báječných experimentů)

  Doporučené pohádky
  O Smolíčkovi; O poslušných kůzlátkách; O panence, která tence plakala; Hraní; Návštěva z cirkusu; Doktor Bolíto  


  Květen 2020 - Ozve-li se v máji hrom, uchyť kámen nebo strom a síla tě neopustí

  15. 05. 2020 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Cíle
  Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému.
  Posilování přirozených poznávacích citů.
  Rozvoj kooperativních dovedností.
  Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka.
  Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví,
  bezpečí a osobní pohody.
  Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti.

  Nabídka činností
  Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije
  Syslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj zrakového a sluchového
  vnímání a paměti, koncentrace pozornosti
  Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
  Poslech pohádek, vyprávění, přednes, dramatizace, zpěv
  Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
  Lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti, zdravotně zaměřené
  činnosti

  Očekávané výstupy
  Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc.
  Spolupracovat s ostatními.
  Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité.
  Rozlišovat některé obrazné symboly, poznat některá písmena a číslice, napsané své jméno.
  Sledovat očima zleva doprava.
  Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu.
  Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla.
  Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu.

  Experimenty
  Zkoumání zeminy pod mikroskopem, lupou
  Růst květin za různých podmínek (bělení pampeliškových listů, květin apod.)
  Pokusy s rostlinou (světlo, voda, teplo, chlad)
  Zkoumání přírodnin (kámen, písek, zemina)
  Umělé mraveniště
  Pozorování různých druhů hmyzu – velikost, křehkost, rychlost atd.
  Namáčení přírodnin a předmětů z venku – čistota
  Kouzla s květy; Černý barevný?; Knižní dieta; Voda na horské dráze; Stříkající věc (50 báječných experimentů)

  Doporučené pohádky
  Králičí maminka; O Šípkové Růžence; Pohádky skřítka Medovníčka; Tři bratři


  Březen 2020 - Na svatého Řehoře čáp letí přes moře

  28. 02. 2020 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Cíle
  Seznamování se světem lidí, kultury a umění.
  Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou.
  Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.
  Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem.
  Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.

  Nabídka činností
  Tvůrčí činnosti dramatické, hudebně pohybové podněcující estetické vnímání a tříbení vkusu
  Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu
  Přirozené i zprostředkované poznávání přírody, sledování rozmanitostí a změn v přírodě
  Využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte
  Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije
  Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

  Očekávané výstupy
  Vnímat umělecké a kulturní podněty, sledovat představení se zájmem
  a hodnotit svoje zážitky.
  Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé.
  Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí
  různých dovedností a technik.
  Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého.
  Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky.

  Experimenty
  Pozorování zvířecí srsti pod mikroskopem
  Rychlení semen za různých podmínek
  Zkoumání produktů ze zvířat (vejce)
  Rychlení plátku zeleniny či ovoce (celer, petržel, rajče, ananas)
  Zakořenění různých druhů dřevin
  Pohyb papírových ryb v akváriu na topení
  Rozlišování teploty vody ve sklenicích hmatem
  Rostlina ve váze za různých podmínek (voda, světlo, teplota vzduchu)
  Nasávání obarvené vody papírovým kapesníkem, míchání barevných odstínů
  Trvanlivost rostlin v různých podmínkách (ve váze, zakořeněná v zemi)
  Jak těžký je vzduch?; Černo-bílá podívaná; Plavající vajíčko; Kyselé vejce (50 báječných experimentů)

  Doporučené pohádky
  Včelky na výzvědách; Nalezenec; Slepička Manka slaví narozeniny; O třech prasátkách; O pejskovi a kočičce, jak pekli dort; O koťátku, které zapomnělo mňoukat; Devět; Pohádka o červené slepičce; O neposlušných kůzlátkách; Začarovaný les


  Únor 2020 - Zima blátivá nemoci rozsívá

  28. 01. 2020 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Cíle
  Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.
  Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka.
  Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě.
  Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.
  Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat hodnoty společnosti.

  Nabídka činností
  Četba, vyprávění a poslech pohádek s etickým obsahem a poučením
  Přednes, recitace, dramatizace, zpěv
  Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
  Činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
  Aktivity seznamující dítě s různými tradicemi a zvyky

  Očekávané výstupy
  Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je.
  Chápat slovní vtip a humor.
  Sledovat a vyprávět příběh, pohádku.
  Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít
  povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy užívané ve spojení
  se zdravím, s pohybem a sportem.
  Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí.
  Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu
  aktivního pohybu a zdravé výživy.
  Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky,
  respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti.

  Experimenty
  Stopy ve sněhu
  Rozpouštění sněhu, co všechno může obsahovat
  Pozorování vlasu pod mikroskopem
  Pozorování prachu pod lupou
  Hrnečku, vař (soda, mouka, voda, potravinářská barva)
  Mráz za oknem (pozorování kelímku s vodou, vlivu mrazu)
  Mráz a voda sladká x slaná
  Rozpínání vzduchu zahříváním (balónek v mikrovlnné troubě)
  Odpařování vody za různých podmínek
  Děravá!; Příliš mnoho prstů; Dvojité pero; Perfektní kapka; Klam pomerančového džusu (50 báječných experimentů)

  Doporučené pohádky
  Jak zvířátka přezimovala; Neplechy báby Zimy; O rukavičce; Dlouhý, Široký, Bystrozraký; O zmrzlém králi; Doktor Bolíto


  Leden 2020 - Na tři krále o krok dále

  18. 12. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Cíle
  Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcich.
  Vytváření základů pro práci s informacemi.
  Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky.
  Uvědomění si vlastního těla.
  Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení.

  Nabídka činností
  Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů související s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů
  Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
  Sportovní hry na sněhu, lyžování, bruslení
  Zdravotně zaměřené činnosti
  Činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků

  Očekávané výstupy
  Chápat elementární časové pojmy, částečně se orientovat v čase.
  Chápat elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat.
  Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru.
  Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí.
  Zachovávat správné držení těla.
  Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení.
  Chápat prostorové pojmy, orientovat se v prostoru i v rovině.

  Experimenty
  Sníh – změny v teple, nečistoty ve sněhu
  Sníh – barvení
  Struktura vloček pod lupou
  Výroba slunečních hodin
  Krystalizování soli
  Kresba vodou a štětcem na barevný papír
  Experimentování s rozmočeným papírem (tvarování, udržení tvaru po uschnutí)
  Období dešťů; Magický drát; Uvolni cestu!; Silné noviny? (50 báječných experimentů)

  Doporučené pohádky
  Pohádky z pařezové chaloupky (Jak měli hodiny s jednou ručičkou); Jak spolu vepřík a kůzle pletli svetr; O smutné noční košilce; O dvanácti měsíčkách
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1434 45%
  Podle jejího zaměření. 881 28%
  Podle jiného kritéria. 852 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Pohádka
  Školní Pěšina 5212
  430 04 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Monika Chloupková
  Tel.: 474 661 158
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod. hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2020 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít