MŠ Pohádka - Školní Pěšina

Jsme zapojeni do projektu


  Prosinec 2019 - Svatá Barbora nosí bláto do dvora

  26. 11. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Cíle
  Rozvoj schopnosti sebeovládání.
  Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách.
  Rozvoj tvořivého myšlení a sebevyjádření.
  Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání.
  Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.

  Nabídka činností
  Poznávání různých lidských vlastností, čím se lidé mezi sebou liší a v čem jsou si podobní
  Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty
  Hry námětové, rytmické, pantomimické, simulační
  Poslech hudby, zvuků, zpěv, tanec, dramatizace
  Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, výtvarné hry a etudy

  Očekávané výstupy
  Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování.
  Přistupovat k druhým lidem bez předsudků, s úctou k jejich osobě.
  Správně vyslovovat, úmyslně si zapamatovat a vybavit text, umět veřejně vystupovat.
  Těšit se z hezkých a příjemných zážitků.
  Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad.

  Experimenty
  Hry s barvou – „pekelná voda“ (černá, červená, míchání barev)
  Krájení jablka
  Voda/led – působení teploty okolí
  Tání sněhu v různých podmínkách
  Rozdíl objemu sněhu a vody po roztátí
  Obarvování sněhu
  Rozptýlení vzduchu; Magická mince; Malý stolní ohňostroj
  (50 báječných experimentů)

  Doporučené pohádky
  Čertovská hrachová kaše; Čert a Káča; O zlaté rybce;
  Jak krtek ozdobil stromeček; Jak Pepík a Mikeš slavili Vánoce


  Listopad 2019 - Přijede-li Martin na bílém koni, metelice s metelicí se honí

  02. 11. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Cíle
  Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu.
  Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.
  Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.
  Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcich.
  Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi a společností.

  Nabídka činností
  Přirozené pozorování blízkého prostředí, života v něm, okolní přírody, vycházky do okolí
  Praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními látkami a materiály ve svém okolí
  Manipulační činnosti a jednoduché úkony s pomůckami, náčiním, materiálem
  Činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými pojmy a jejich symbolikou
  Sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé

  Očekávané výstupy
  Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí.
  Všímat si změn a dění v nejbližším okolí.
  Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku.
  Chápat základní matematické a číselné pojmy, souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat.
  Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké a zajímavé.

  Experimenty
  Lisování listů, výroba herbáře
  Skeletování listů
  Sádrové odlitky – stopy
  Pokusy s vodou – co plave, co se potopí
  Zkoumání kůry stromů
  Rychlá krabička; Zkouška hustoty; Jako olej a voda; Kouzlo s cukrem a kvasnicemi (50 báječných experimentů)

  Doporučené pohádky
  Jak pejsek a kočička myli podlahu; Pohádky z pařezové chaloupky; Kocour v botách; Pták Ohnivák a liška Ryška; O perníkové chaloupce; O Červené karkulce


  Říjen 2019 - Na svatého Plácida slunce teplo nevydá

  27. 09. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Cíle
  Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání.
  Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních.
  Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit.
  Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.
  Rozvoj základních kulturně společenských postojů a dovedností dítěte.

  Nabídka činností
  Záměrné pozorování objektů a jevů, zkoumání a určování jejich vlastností a charakteristických znaků
  Řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky
  Estetické a tvůrčí aktivity
  Sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte, cvičení v projevování citů, v sebekontrole a v sebeovládání
  Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě
  Přípravy a realizace společných zábav a slavností

  Očekávané výstupy
  Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si.
  Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno.
  Ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování.
  Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách).
  Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný.
  Aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn.
  Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem.

  Experimenty
  Hry s barvou
  Změny struktury rostlin během sušení
  Rozpouštění cukru a soli ve vodě
  Pozorování ovoce pod lupou
  Barva vylouhovaného ovoce, ochutnávka ovocného lektvaru
  Louhování voňavých druhů koření,
  změny barev, vůně
  Reakce šišky na vlhkost
  Skvělý trik s jehlou; Změna barev; Přísně tajné; Duch v balonku;
  Hrachový duch (50 báječných experimentů)

  Doporučené pohádky
  O řepě; Hrnečku, vař; Dva draci; O třech medvědech; Budka;
  Zvířátka a loupežníci; Poslední krtek na světě; O Budulínkovi


  Podzimní blok BAREVNÁ PALETA

  01. 09. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Základní charakteristika integrovaného bloku

  Tematický celek je zasazen do podzimního období, zahrnuje měsíce září, říjen a listopad. Zaměřujeme se na vstup dětí do mateřské školy, poznávání nového prostředí, nových kamarádů, vytváříme si společná pravidla soužití v dětském kolektivu.
  Monitorujeme nejen změny v přírodě, ale úctu a ochranu přírody, pozorujeme stromy, keře a plody – jejich využití, ale i nebezpečí. Vnímáme barvy podzimu.
  Podzimní blok je významný především pro vytváření a upřesňování společných pravidel soužití všech aktérů (dětí, pedagogů, provozních zaměstnanců, rodičů a ostatních příchozích) v mateřské škole.


  Září 2019 - Na svatého Václava každá pláňka dozrává

  01. 09. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Cíle
  Získání relativní citové samostatnosti.
  Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat.
  Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření,
  porozumění základním projevům komunikace.
  Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému.
  Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, jeho vývoji a neustálých proměnách.
  Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi a společností.

  Nabídka činností
  Činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte, v nichž může být dítě úspěšné
  Sociální, interaktivní a společenské hry, kooperativní činnosti
  Spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
  Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm
  Seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

  Očekávané výstupy
  Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory.
  Uvědomovat si svou samostatnost, vyjádřit svůj názor, postoj.
  Navazovat kontakty s dospělým, komunikovat s ním, respektovat ho.
  Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství.
  Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké.
  Mít povědomí o širším společenském a kulturním prostředí i jeho dění.

  Experimenty
  Pozorování kaštanů - působení světla, tmy; sušení plodů – vzhled při sběru a po usušení; listy – sběr, volné sušení x lisování; obarvování vody krepovým papírem, rozdíl mezi původním a obarveným papírem; jar a potravinářské barvy v mléce; nasávání obarvené vody papírovým kapesníkem, míchání barevných odstínů; spirála z papíru nad tepelným zdrojem; Neviditelná červená; Mizející barvy; Líné mince; Hadí tanec (50 báječných experimentů)

  Doporučené pohádky
  Ovečka s černou skvrnou; Vítek jde do školy; O Palečkovi; O princezně na hrášku; O ošklivém káčátku; Pohádka o červené slepičce; Včely a mouchy; O Koblížkovi
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1306 45%
  Podle jejího zaměření. 808 28%
  Podle jiného kritéria. 769 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Pohádka
  Školní Pěšina 5212
  430 04 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Monika Chloupková
  Tel.: 474 661 158
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod. hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2019 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít