Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

  07. 09. 2009 | Vložil: Ředitelka

  Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu nazvaného
  DĚTSKÝ SVĚT S PÍSNIČKOU, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a z Konkretizovaných očekávaných výstupů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

  Mateřská škola Písnička je zaměřena na hudební výchovu a hudební činnosti dětí. Předškolní vzdělávání klade důraz na celkový rozvoj osobnosti, jak po stránce psychické, tak i po stránce fyzické. S psychickým vývojem dítěte v podstatě souvisejí všechny hudební činnosti - preferujeme především zpěv a pohyb, kdy chceme působit na uvolnění psychického napětí, chceme dětem nabídnout pohled na svět prostřednictvím písně, poslech hudby chceme využít především k relaxaci a zklidnění hyperaktivních dětí, ale zároveň vytvořit u dětí povědomí o hudebních žánrech a jejich nejvýznamnějších představitelích.
  Hudební aktivity jsou přirozenou primární prevencí sociálně patologických jevů. Kultivují vzájemné vztahy i fyzický kontakt mezi dětmi. Podporují vytváření pozitivního klimatu ve třídě.
  S ohledem na zaměření školy jsou všechny třídy tématicky pojmenované:
  Bubínek, Housličky, Píšťalka, Notička, Piánko, Činelky a Rolnička.

  Každý měsíc nese název lidové nebo dětské písně, která s ním souvisí významově nebo časově.

  Písnička provází děti každý den, jako rituál ve všech třídách zařazujeme „Ranní zpíváníčko“, které otvírá téma dne.

  V naší mateřské škole pracuje dětský pěvecký sbor s dlouholetou tradicí. Mateřská škola organizuje proto průběžně celý školní rok různá vystoupení pěveckého sboru.
  Ať již je to regionální přehlídka pěveckých sborů Otvírání studánek, Vítání jara na radnici nebo vystoupení na akcích pořádaných městem Chomutov. Často také sbor zpívá pro seniory v domovech v Chomutově a Jirkově.
  Naši absolventi úspěšně pokračují v hudebním vzdělávání v Základních uměleckých školách v Chomutově a Jirkově. V minulých letech jsme získali čestné uznání v celostátní soutěži sólového zpěvu Karlovarský skřivánek. Další úspěchy děti mají v sólové pěvecké soutěži Vejprtský drozd.

  Škola je zapojena do několika projektů:

  Čím budu, až vyrostu - seznamování dětí s prací dospělých, s řemesly, výuka pracovních činností v dílnách MŠ

  Nechci kazy - prevence zubního kazu, dentální hygiena dětí

  Zdravá pětka, Zdravá abeceda - seznamování se zdravou výživou, zdravým životním stylem

  Než děti dostanou kornout - projekt přinesl nové výukové metody pro pedagogy, např. uplatňování tvořivé dramatiky při práci s dětmi

  Kuliferda - MŠ získala certifikát kvality vzdělávání dětí předškolního věku, připravenost dětí na vstup do základní školy

  Vůně lesa – projekt, který zajistil 50 dětem z naší MŠ bezplatný 10 denní výjezd na Šumavu na ozdravný pobyt.

  Prima vizus – každý rok mají rodiče možnost nechat vyšetřit zrak svého dítěte, vyšetření může včas odhalit závažné oční vady.

  Malá technická univerzita - série 8 hravých lekcí (Stavitel města, Malý architekt, Malý inženýr, Malý projektant, Stavitel mostů, Stavitel věží, Malý zpracovatel odpadů, Malý energetik), ve kterých děti pracují s dětskými technickými výkresy, oblíbenou stavebnicí a dozví se a samy si vyzkouší, jak postavit dům, proč nespadne most, jak vztyčit vysokou věž a získají spoustu dalších vědomostí a dovedností rozvíjejících vztah k polytechnické výchově.  Zde je výčet tradičních akcí naší mateřské školy, které Vaše dítě v předškolním věku může absolvovat :

  Slavnostní zahájení školního roku
  Dny otevřených dveří pro rodiče
  Seznamování s cizími jazyky
  Logopedická prevence ve spolupráci s klinickým logopedem
  Návštěvy v základní škole - setkání s prvňáčky
  Návštěvy Městské knihovny – dětské oddělení, dopravní hřiště, herna
  Besedy s Městskou policií
  Výjezdy do Divadla Rozmanitostí v Mostě
  BESIP a prevence kriminalistiky
  Bruslení dětí
  Táto, mámo, pojď si se mnou hrát – tvořivé dílny pro rodiče s dětmi
  Předplavecký výcvik
  Zdobení vánočních stromečků na Náměstí v Chomutově
  Mikulášská nadílka v MŠ
  Vánoční koncert – vystoupení pěveckého sboru MŠCV
  Vánoční besídky s rodiči
  Vystoupení pěveckého sboru v domově důchodců
  Lyžařský výcvik
  Karnevalový rej v MŠ
  Návštěva psího útulku v Jirkově
  Mateřinka – pódiové vystoupení v Městském divadle
  Sportování v domečku – DDM Chomutov
  Vítání jara na radnici – vystoupení pěveckého sboru
  Otvírání studánek – přehlídka pěveckých sborů dětí předškolního věku
  Ukázka výcviku vodících psů - Březenecká
  Besídky ke Dni matek v MŠ
  Výjezd do školy v přírodě
  Bruslařské hrátky – vyvrcholení bruslařského výcviku
  Oslavy MDD
  Sportovní slavnosti, olympiády
  Vodní hrátky – vyvrcholení předplaveckého výcviku
  Školní výlety
  Rozlučka s předškoláky – pasování na školáky
  Ukončení školního roku - Zahradní slavnost v MŠ


  Vzdělávací obsah odpovídá svým zaměřením i úrovní náročnosti, potřebám, možnostem a zkušenostem dětí ve třídě, odvíjí se od nejbližšího a známého ke vzdálenějšímu a neznámému, aby již osvojené poznatky a dovednosti byly postupně prohlubovány a dále rozvíjeny.

  Vzdělávací nabídka je rozdělena do 4 integrovaných bloků – podle ročních období, jeden integrovaný blok obsahuje 3 části rozdělené do měsíců a každý měsíc nabízí 6-9 témat, se kterými se děti setkávají.

  Charakteristika vzdělávání :

  • Vychází z prožitků dětí, jejich zájmu a pedagogického záměru učitelky
  • Přispívá k rozvoji skupiny, obohacuje prožívání dětí v MŠ
  • Umožňuje rozvoj každého jednotlivého dítěte a to ve všech oblastech, na různých úrovních
  • Je prostředkem ke vzdělávání dětí, napomáhá jejich osobnímu uvědomění
  • Počítá se změnou, pružně reaguje na podněty a přání dětí, rodičů, jiných vlivů

  Podzimní blok - Já a moji noví kamarádi

  Tématický celek je zasazen do podzimního období, zahrnuje měsíce září, říjen a listopad. Monitorujeme nejen změny v přírodě, ale posilujeme i úctu k přírodě, uplatňujeme vlastní zkušenosti z pozorování a pobytů venku, učíme děti znát stromy, keře a plody – jejich využití, ale i nebezpečí. Vytváříme společná pravidla soužití v novém kolektivu, rozlišujeme vhodné a nevhodné chování a jednání, vytváříme podmínky pro prosociální chování. Podzimní blok je významný především pro vytváření a zpřesňování společných pravidel soužití všech dětí, rodičů, pedagogů a provozních zaměstnanců v mateřské škole.

  Zimní blok - Já a život v zimě

  Tématický blok je zasazen do období prosinec, leden a únor. Vychází z českých lidových tradic a zároveň seznamuje děti s biblickým příběhem. Přináší dětem novou zkušenost s vystupováním před rodiči i veřejností, radost být obdarován i obdarovat druhého. Poskytuje prostor pro zimní radovánky, zimní sporty, experimentování se sněhem i ledem.

  Jarní blok - Já a probouzející se příroda

  Tématický celek je zařazen do měsíců březen, duben a květen. Základem tématického bloku jsou změny v přírodě a jarní tradice. Učíme děti lidovým říkadlům, písničkám a básničkám o jaru. Děti pozorují probouzející se přírodu na vycházkách, vlastním sázením a pečováním o rostliny se seznamují s nezbytností světla, vody a péče o rostliny. Chceme tak výrazně posílit vlastní zodpovědnost dítěte ve vztahu k přírodě, k životu na Zemi a k sobě sama a zodpovědnost při péči o vlastní zdraví.

  Letní blok - Já a toulky světem

  Tématický celek je zařazen do měsíců červen, červenec a srpen. Je to celek, který otvírá léto a letní činnosti. Z tohoto důvodu je většina činností zařazována mimo třídu a hernu do terénu. Začíná oslavou MDD a směřuje k závěrečné slavnosti ukončení školního roku, loučení se školáky. Při maximálním pobytu venku je dětem intenzivněji přibližovaná problematika ochrany životního prostředí, soužití lidí a přírody. Poznávají základní rysy léta i možného nebezpečí při koupání, sportování, při pobytu v přírodě. Protože je to období prázdnin – čas, kdy děti mají možnost poznávat se svými rodiči nové země, obyvatelstvo, rostliny i živočichy, tuto novou zkušenost využijeme při vzdělávání.


  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1432 45%
  Podle jejího zaměření. 881 28%
  Podle jiného kritéria. 852 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Písnička
  Zahradní 5185
  430 04 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Monika Husová
  Tel.: 474 659 875
  Provoz školy: 6:00 - 16:30 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2020 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít