ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ -

  04. 09. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

  Hlavním cílem je hrou poznávat svět, podporovat zdravý tělesný a psychický vývoj dítěte, rozvíjet u něho schopnost učení, dovést jej k získání osobní samostatnosti, k svobodnému jednání (s ohledem na jeho důsledky), osvojit si základní společenské hodnoty naší společnosti se zřetelem ke svým možnostem a schopnostem, prožívat soužitím s ostatními lidmi pohodu a radost.
  Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také vidět a osahat si je.
  ŠVP PV je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání.
  Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou. Vzdělávací nabídku na každý den připravujeme tak, aby byl vyvážený poměr mezi řízenými a spontánními aktivitami. Vzdělávání je založeno na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.
  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „S úsměvem jde všechno lépe“ je rozčleněn do čtyř velkých integrovaných bloků, které jsou dále členěny do podtémat, která jsou rozpracována v třídních vzdělávacích plánech na jednotlivých třídách. Jednotlivá podtémata jsou pak dále rozpracovávána učitelkami na svých třídách dle potřeb a zájmu dětí. Délka bloků není časově ohraničena, v tématech se odráží jak přirozený cyklus ročních období, tak společenské situace, svátky, tradice, prostředí města i specifika polohy MŠ.

  Chceme, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo fyzickou, psychickou i sociální samostatnost přiměřenou věku a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti. To vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte.


  DÍLČÍ PROJEKTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

  03. 09. 2018 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

   ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU – Záměrem je podpořit polytechnickou výchovu u předškolních dětí. Rozvoj myšlenkového potenciálu, rozvíjení poznatků o technice, vytváření kladného vztahu k technice a k práci. Celý náš život je úzce spojen s technikou. Technická výchova je nezbytnou součástí výchovy. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě. Vyrábění a společné hledání správných postupů rozvíjí spolupráci dětí, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti. Děti mají touhu práci dokončit, i když musí překonat překážky. Cílem je seznamovat děti se světem dospělých, vytvářet povědomí o hodnotě lidské práce a zvládat jednoduché pracovní činnosti. Děti během celého školního roku získávají poznatky o okolním světě, práci dospělých, časových pojmech a další znalosti a vědomosti. Na začátku školního roku všichni pedagogové na třídních schůzkách žádají rodiče, kteří by nám mohli být nápomocni. Jsme rádi, když dětem představí svou profesi nebo koníček.

   ZDRAVÁ 5 – projekt je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují děti zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

   LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - V zimním období nabízíme dětem a jejich rodičům možnost zapojit se do lyžařského výcviku, kdy připravujeme podmínky pro rozvoj nadání našich dětí, učíme je spolupracovat, pomáhat si, nabízíme rodinám aktivity, jak trávit aktivně čas. Výuka lyžování je zaměřena hlavně na bezpečnost a schopnost dětí v co nejkratší době zvládat základy lyžování a dovednosti s tím spojené…

   PLAVECKÝ VÝCVIK - Děti se postupně seznámí se zásadami bezpečnosti při pobytu v areálu bazénu. Děti si hravou, zábavnou a soutěživou formou získávají kladný vztah k vodě a pobytu a pohybu ve vodním prostředí. Cílem výuky pro děti mateřských škol je hlavně dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím. Správně zvoleným metodickým postupem je snaha docílit toho, aby se dítě na vodní prostředí plně adaptovalo a dosáhlo naprosté volnosti a radosti z pohybu ve vodě.

   BRUSLAŘSKÝ VÝCVIK - Cílem je rozvoj fyzické a psychické zdatnosti dětí, podpora rozvoje pohybových, manipulačních a koordinačních dovedností pomocí bruslení na ledě. Navázání dlouhodobé spolupráce se Správou sportovních zařízení a klubem ledního hokeje. Podporovat zdravý životní styl v mateřských školách a v rodině. Vše se nám daří ve spolupráci se Správou sportovních zařízení s.r.o. v Chomutově a Klubem ledního hokeje, který nám sponzorsky propůjčuje ledovou plochu a pomáhají nám při realizaci závěrečných bruslařských hrátek. Těší nás, že již mnoho malých bruslařů vstoupilo do hokejových oddílů, kde se nadále věnují sportování.

   PŘÍRODNÍ ZAHRADA „…V TRÁVĚ, V LISTÍ…“ Hlavním cílem projektu je vytvořit optimální podmínky pro předškolní vzdělávání, posilovat kladný vztah dětí k přírodě, rozvíjet v nich pocit sounáležitosti s přírodou a potřebu ji chránit. Podpořit netradiční formy výuky v oblasti environmentálního vzdělávání dětí prostřednictvím přeměny tradiční zahrady na ekologickou zahradu. Cílem projektu je zvětšit výukový prostor - umožnit dětem pobývat, vnímat a zažít ekologické souvislosti již od útlého věku v předškolním zařízení.

   NECHCI KAZY – cílem projektu je komplexní médium zaměřené na oblast stomatologické problematiky. Jeho náplní je prevence, ústní hygiena a lepší informovanost veřejnosti o možnostech zubního ošetření. Jde nám o to, abychom naučily děti pravidelně pečovat o svůj chrup.

   PRIMA VIZUS - preventivní screeningové vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery, která může včas pomoci odhalit závažné oční vady.

   LESNÍ PEDAGOGIKA - program je sestaven z řady aktivit (pohybových, smyslových i kognitivních her, tvořivých činností, praktických ukázek), díky kterým děti zábavnou, zážitkovou formou získávají a upevňují si nové znalosti a získávají kladný vztah k lesu, přírodě, životnímu prostředí. Aktivity se během programu rovnoměrně střídají – např. krátké rozhovory v kroužku, často doplněné ukázkami, se střídají s hrami navazujícími na téma rozhovoru. Každý program začíná seznámením a obecným úvodem k tématu programu, a končí rozloučením a evaluací.
  Cíle lesní pedagogiky je lepšit vztah člověk – les,učit děti vnímat přírodu se všemi jejími zákonitostmi, naučit děti, jak se v přírodě správně chovat; ukázat, jak lze o les pečovat a jak jej chránit.

   BEZPEČNÁ ŠKOLA - projekt je zaměřen na prevenci úrazů a zlepšování její úrovně

   VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH - Děti potřebují pohyb! Nejen řízený, ale především spontánní. Pohyb je základní životní projev i základní biologická potřeba dítěte. Dítě předškolního věku prochází velmi významným biologickým i fyziologickým vývojem. Omezení rozvoje pohybových dovedností může zpomalovat celkový vývoj dítěte, může způsobit návyk špatných pohybových stereotypů, které si pak nese do života. Přeměna a náprava špatných pohybových stereotypů je složitá a vyžaduje soustavnou cílevědomou práci a především individuální přístup. Proto je tak důležitá prevence a to zejména v mateřské škole. Zvyšování tělesné zdatnosti dětského organismu i zlepšování jeho pohybových schopností je závislé na dostatečné intenzitě činností. Díky vhodně zvoleným cvičebním prvkům by se naše děti mohly lépe zdokonalovat v pohybové koordinaci, protahování a posilování končetin a v neposlední řadě posilování sebedůvěry. Cvičení a sport by měl být zábavou a životním stylem každého z nás a je důležité vést tímto odvětvím právě ty nejmenší. Budeme děti učit, aby přistupovaly ke sportu s chutí, nadšením a braly ho jako přirozenou součást života.

   VÍM, JAK CHRÁNIT SVÉ ZDRAVÍ A ZDRAVÍ OSTATNÍCH PŘI POBYTU V MĚSTSKÉM RUCHU - pomocí prožitku nabízet dětem dostatek podnětných situací s vhodnými pomůckami, které je povedou k seznamování se základními pravidly dopravního provozu, vědět jakým způsobem správně reagovat v různých dopravních situacích. Dokázat své znalosti využít v běžném životě. Díky vhodně zvoleným pomůckám naučit děti dbát o svoji bezpečnost, posilovat jízdou na kole, koloběžce postřeh, ale také určité svalové skupiny (svaly horních i dolních končetin, břišní, zádové a hýžďové svalstvo). Naučit děti, že při jízdě na kole, koloběžce musí používat ochranné pomůcky (helmu, chrániče), vnímat, že právě jízda na kole přispívá k získávání zdravého životního návyku.

   UČÍM SE POZNAT, KTERÉ POTRAVINY PROSPÍVAJÍ MÉMU ZDRAVÍ – ANEB VÍM, CO JÍST A CO NEJÍST - zdraví je významná životní hodnota, o kterou je nutno pečovat. Pomocí prožitků nabízet dětem dostatek podnětných situací s vhodnými pomůckami, které je povedou volit pestrou skladbu stravy, vědět jakým způsobem vhodně volit skladbu jídla a vyvarovat se některým potravinám a jiným škodlivým látkám, které neprospívají tělu či jej škodí. Dokázat své znalosti využít v běžném životě.

   MATEŘINKA - festival Mateřinka je celostátní nesoutěžní přehlídka hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení, jako veřejná prezentace práce mateřských škol a předškolních zařízení v České republice. Finále festivalu se koná každoročně vždy v květnu v Nymburce pod záštitou UNESCO a dalších partnerů.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1434 45%
  Podle jejího zaměření. 881 28%
  Podle jiného kritéria. 852 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Úsměv
  17. listopadu 4708
  430 04 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Mgr. Hana Vitešníková
  Tel.: 474 656 301
  Provoz školy: 6.00 - 16.00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2020 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít