Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

  18. 03. 2016 | Vložil: Ředitelka

  Náš Školní vzdělávací program má název "Putování se sluníčkem".

  ŠVP PV je uspořádán do čtvrtletních integrovaných vzdělávacích bloků tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání.

  Všichni pedagogové se systematicky vzdělávají formou projektů např. TUMŠ /tvořivá učitelka v mateřské škole/, Než děti dostanou kornout, Průvodce světem techniky, Zoubky jako perlička, Prima Vizus, Zdravá abeceda a dále tématickými semináři, zaměřenými na jednotlivé oblasti vzdělávání dětí předškolního věku i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
  Ve všech vzdělávacích oblastech a integrovaných blocích pedagogové systematicky a plánovitě zařazují všechny gramotnosti – předčtenářskou gramotnost, předmatematickou gramotnost, ICT gramotnost, jazykovou gramotnost – seznamování s cizím jazykem. V oblasti vzdělávání spolupracujeme s nakladatelstvím Raabe, na základě projektu „Kuliferda a jeho svět“. Pracovní sešity „Kuliferda“ obsahují pracovní listy zaměřené na grafomotoriku a jemnou motoriku, zrakové a sluchové vnímání, řeč a myšlení, předmatematické dovednosti, emoční a sociální zralost a další poznatky. Snažíme se děti vést k rozvoji technického myšlení /polytechnická gramotnost/, seznamovat je v rámci projektu „Čím budu, až vyrostu“ s povoláním dospělých lidí formou přímých exkurzí, pokusů a formou pozorování. Jako mateřská škola jsme zapojeni do projektu „Zdravá 5“, kdy se snažíme vést děti k dodržování zásad, principů zdraví a zdravé výživy. Ve spolupráci s rodiči, společnými akcemi, motivovanými pohybově vzdělávacími aktivitami či tvořivými dílnami, vedeme děti k prevenci sociálně patologických jevů, šikany a rasismu, ke zdravému způsobu života a osvojení si zdravých životních návyků. Podporujeme u dětí zdravý pohybový vývoj formou předplaveckého výcviku, a lyžařského výcviku, zájmových činností Country tanců, Aerobicu. Pravidelně se zúčastňujeme přehlídky tvořivosti dětí z MŠ „Mateřinky“. Bojujeme proti zubnímu kazu, kdy děti byly několikrát proškoleny lékařskými odborníky z projektu „Nechci kazy“ a pravidelně si v MŠ čistí zoubky. Děti mají možnost se zapojit i do výtvarných soutěží, výstav, vernisáží /např. výtvarná soutěž Lidice a děti, Myslivecký svaz; Zahrádkářský svaz; Čechy krásné, Čechy mé atd./.
  Přírodovědná /environmentální/ gramotnost je samostatně rozpracována v jednotlivých integrovaných blocích jako nabídka pokusů a experimentů v našem ŠVP PV součásti školy. A také jako příloha ŠVP PV MŠ Chomutov s názvem „Opatruj Zemi jako květ“. Všechny gramotnosti jsou přiměřené a přizpůsobené různým věkovým skupinám dětí. Podrobné zpracování všech gramotností je v příloze ŠVP PV součásti školy Alešova.

  Všechna témata jsou pouze nabídkou, orientační. Pedagogové s nimi pracují variabilně dle potřeb dětí, věku dětí /i mladších 3 let/, nahodilých situací, aktuálně je obohacují, pozměňují v rámci zachování obsahu i námětu a libovolně doplňují do svých TVP. TVP pro děti 3 leté i mladší 3 let je individuálně přizpůsoben schopnostem, dovednostem dítěte ve spolupráci s rodiči.

  Cílem Školního vzdělávacího programu je vycházet z tradic české předškolní výchovy, orientovat se na osobu - dítě - rodinu a české tradice.
  Rozvíjet samostatné a sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.
  Položit základy celoživotního vzdělávání dětem podle jejich možností, zájmů, potřeb, rozvíjet péči o děti zdravé i děti se specifickými vzdělávacími potřebami.
  Zastáváme individuální přístup k dítěti při dosahování vzdělávacích a výchovných cílů.
  K tomuto jsme zvolili Rodinný model výchovy:
  - navazujeme na rodinnou výchovu – rodinná výchova má dominantní roli v životě dítěte
  - každodenní osobní kontakt s ostatními dětmi a všemi zaměstnanci i rodiči v MŠ
  - klademe důraz na těsnou spolupráci, kontakt s rodinou v oblasti výchovy a vzdělávání dětí /společná příprava na školu, která je integrovaná do běžných životních situací, odehrává se jako samozřejmá součást každodenních činností, není vyčleňována jako určitý program, ale probíhá prakticky ustavičně jako přirozené rozvíjení každého jedince po všech stránkách/
  - snažíme se začlenit rodiče do děje MŠ /např. v rámci projektu „Čím budu, až vyrostu“, tvořivých dílen, společných akcí pro rodiče s dětmi/
  - aktivní zapojení rodičů do společných akcí MŠ pro rodiče s dětmi /např. akce na školní zahradě - Zahradní slavnost, ˇ4arodějnice, Rozloučení s předškoláky/
  - společné oslavy dětí v MŠ i mimo ni /materiální příspěvky rodičů, vlastní organizace oslavy rodiči/
  - účast rodičů na vzdělávacích, sportovních či kulturních akcích v rámci dopoledního vzdělávacího bloku
  - aktivní zapojení rodičů do realizace českých tradic /společné práce dětí s rodiči a MŠ/

  Pracujeme s klíčovými kompetencemi dětí vycházejícími z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, z nichž vycházejí očekávané výstupy dětí.
  Snahou pedagogů je, aby děti, které odcházejí z Mateřské školy, byly do dalšího života vybaveny co nejlépe:
  - Klíčová kompetence k učení - soustředěná pozornost, zkoumat, objevovat, experimentovat, užívat jednoduché pojmy
  - Klíčová kompetence k řešení problémů - řešit problémy samostatně, na které stačí a dle svých zkušeností, náročnější ve spolupráci a pomocí dospělého
  - Klíčová kompetence - komunikace - ovládat řeč, vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky - řeč, výtvarnými prostředky, hudebními, dramatickými apodobně
  - Sociální a personální kompetence - samostatně se rozhodovat o svých činnostech, vytvořit si svůj názor, uvědomit si své jednání a nést důsledky, prosadit se ve skupině, spolupracovat, zvládat základní společenské návyky a pravidla, respektovat druhé
  - Činnostní a občanské kompetence - smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, vážit si práce ostatních, plánovat, organizovat, třídit, vyhodnocovat, dbát na osobní zdraví a bezpečí své i druhých

  Školní vzdělávací program je strukturován do čtyř bloků a každý je z pravidla rozdělený do tří tématických celků, které vycházejí z poznávání života na planetě Zemi, z tradic, z odlišností kulturních, přírodních, jazykových a sociálních.

  První tématický blok má název "JÁ A MOJI KAMARÁDI" a je rozdělen do těchto tří částí:
  1.Sluníčko zve holky kluky do té naší hezké školky- v tomto bloku si děti ukazují, jak je hezké být s každým kamarád, mít toho druhého rád a pomáhat mu, pokud to kamarád potřebuje. A nejen lidé mezi sebou, ale také vzájemná pomoc lidí a zvířátek. Děti se adaptují na nové prostředí, na nové kamarády.
  2.Podzimní putování se sluníčkem - děti si osvojují elementární poznatky o různorodosti přírody, o okolním prostředí, které je dětem blízké, vnímají, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý.
  3.Sluníčko svými paprsky ukládá přírodu k zimnímu spánku - v tomto bloku děti získávají dovednosti a nabývají zkušenosti z dopravních situací, mají možnost blíže se seznámit s prací policie, hasičů, předškoláci navštěvují Základní školu, kde se setkávají se svými kamarády, navštěvují Muzeum, kde se seznamují s různými dávnými tradicemi

  Duhý tématický blok má název "JÁ A ŽIVOT V ZIMĚ" a je rozdělen do těchto tří částí:
  1. Vánoce se sluníčkem - děti mají povědomí o vánočních tradicích, snaží se o jejich dodržování a utužování, vnímají a přijímají základní hodnoty ve společnosti uznávané. Rozvíjí fantazijní vnímání dětí, tvoření pro druhé a mít radost z vykonané práce.
  2. Sluníčko sype sněhovou peřinu - vnímat vše kolem sebe, procvičovat obratnost a vytrvalost, zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou i zdravotní kulturu. Stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, jeho psychickou pohodu. Podporovat u dětí pohyb a radsot z pohybu.
  3.Masopustní rej se sluníčkem - vnímat, že je zajímavé, dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti i k učení. Vyhledávat netradiční techniky pro výtvarné činnosti - experimentování se sněhem.

  Třetí tématický blok má název "JÁ A PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODA" - a je rozdělen do těchto tří částí:
  1.Sluníčko, sluníčko, zahřej nás maličko - pomocí tohoto tématu rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách - zrození nového života - sledovat přírůstky v rodinách - miminka, ale také ve světě zvířat - mláďata. Spoluvytvářet své prostředí a podílet se na jeho ochraně.
  2. Sluníčko a tradice, máme rádi velice - snažíme se o poznávání i vzdálenějších míst našeho kraje - kde všude můžeme navštívit Zoologické zahrady, hrady, zámly, vyhledávání v časopisech a encyklopediích - pohádkové a zvířecí postavičky.
  3.Sluníčko nám krátí čas, do pohádky vrátíme se zas - vnímat a přijímat základní hodnoty ve společnosti - rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí - ve vztahu ke třídě, k rodině, k ostatním dětem

  Čtvrtý tématický blok má název "JÁ A TOULKY SVĚTEM" a je zastoupen jednou částí:
  1.Se sluníčkem vstříc prázdninám - ochraňovat životní prostředí, podílet se na úpravě a úklidu zahrady, poznávat profesi rodičů - napodobování, Vnímat rozdíl mezi účelem a stylem bydlení ve městě a na vesnici - kultura, obchody, chov domácích zvířat. Louky, lesy, parky, rybníky a jezera.  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1652 46%
  Podle jejího zaměření. 996 28%
  Podle jiného kritéria. 958 27%

  Kontakty

  Mateřská škola U Sluníčka
  Alešova 2451
  430 03 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Ivana Vlčková
  Tel.: 474 626 269
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2021 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít